PRVI INVESTICIJSKI KUPONI TUJE DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE VPISANI PRI KDD

KDD je pričela omogočati vpise glede investicijskih kuponov različnih indeksnih skladov družbe za upravljanje EXPAT Asset Management EAD.

Gre za pomemben korak tako z vidika nadaljnje integracije slovenskega trga finančnih instrumentov v enotni evropski trg kot tudi z vidika širitve nabora različnih vrst finančnih instrumentov, vpisanih v centralnem registru pri KDD.

Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti vsem, ki so prispevali k uspešni sklenitvi procesa: v prvi vrsti izdajatelju EXPAT za izkazano zaupanje, Ljubljanski borzi in ATVP pa za konstruktivno sodelovanje. 

Upamo, da bo uspešna sklenitev tega procesa opogumila še druge domače in tuje družbe za upravljanje k izdaji investicijskih kuponov pri KDD

Več o Expat in njihovih skladih 

Pomembna opozorila v zvezi z investicijskimi kuponi

 

  1. Ker gre za investicijske kupone bolgarske družbe za upravljanje, je za vsebino in uresničevanje pravice iz investicijskih kuponov v razmerju do izdajatelja upoštevno tudi bolgarsko pravo.

  2. Ker bo KDD vpise glede navedenih investicijskih kuponov omogočala na podlagi pogodbe, sklenjene neposredno z družbo za upravljanje Expat kot izdajateljem, KDD ne bo nastopala v vlogi investitorske centralne depotne družbe, ki bi kritno količino investicijskih kuponov hranila na svojem fiduciarnem računu pri izdajateljski centralni depotni družbi; posledično ne gre za povezavo med centralnimi depotnimi družbami v smislu 48. člena CSDR (Uredbe (EU) št. 909/2014).

  3. Enako kot pri izdajateljih drugih vrednostnih papirjev, KDD ne daje nobenih jamstev glede izdajateljeve zaveze, inkorporirane v investicijskih kuponih (torej niti glede veljavnosti ali izterljivosti zaveze niti glede vrednosti investicijskih kuponov niti glede katere koli druge okoliščine) ter je vsakršna odgovornost KDD s tem v zvezi do kogarkoli izključena.

  4. Vsak pridobitelj investicijskih kuponov s pridobitvijo soglaša z njihovimi bistvenimi sestavinami.

 

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana