Dodelitev številke KID

 1. Kdo lahko vloži zahtevo za dodelitev kode KID

  Zahtevo lahko vložijo subjekti v svojem imenu, in sicer:

  • fizična oseba, ki ni vpisana v centralni register prebivalstva (nima EMŠO);
  • pravna oseba ali podružnica pravne osebe, ki ni vpisana v poslovni register (nima matične številke);
  • skupek premoženja, ki ima omejeno pravno sposobnost;
  • oseba, ki želi odpreti fiducinarni račun.

  Zahtevo lahko v subjektovem imenu vloži sistemski član:

  • če je treba dodeliti KID zaradi prvega vpisa podatkov o subjektu v centralnem registru (vloži jo sistemski član, ki je pooblaščen za vnos naloga za prvi vpis podatkov o subjektu);
  • če je potrebno dodeliti KID zaradi odprtja fiduciarnega računa.

  Ob korporacijskih akcijah izdajatelja lahko zahtevo za dodelitev kode KID imetniku vloži tudi izdajatelj.
   

 2. Vsebina zahteve za dodelitev kode KID

  Vsebina za dodelitev kode KID je razvidna iz obrazcev, in sicer:

 3. Priloge zahtevi za dodelitev kode KID

  Če zahtevo vlaga subjekt v svojem imenu, mora vlogi priložiti:

  • fizična oseba: potni list države, katere državljan je. Če iz potnega lista niso razvidni vsi potrebni podatki, še drug ustrezen uradni dokument, na podlagi katerega bo mogoče preveriti pravilnost podatkov iz zahteve (npr. vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču …). Stranka osebni dokument predloži na vpogled v originalu ali notarsko overjeni kopiji.
  • pravna oseba: izpisek iz poslovnega registra oziroma druge uradne evidence države sedeža;
  • podružnica pravne osebe: izpisek iz poslovnega registra oziroma druge uradne evidence države sedeža za podružnico in pravno osebo, katere podružnica je;
  • skupek premoženja z omejeno pravno sposobnostjo: izpisek iz poslovnega registra oziroma druge uradne evidence države sedeža (če ni uradne evidence, kopija ustanovitvenega akta) in kopija potnega lista fizične osebe (če iz potnega lista niso razvidni vsi podatki, velja isto, kot je opisano v prvi alinei) oziroma izpisek iz poslovnega registra ali druge uradne evidence pravne osebe, ki upravlja to premoženje. Osebni dokument stranka predloži na vpogled v originalu ali notarsko overjeni fotokopiji.
 4. Dodelitev kode KID zaradi odprtja fiduciarnega (skrbniškega) računa:

  Dodelitev številke KID se lahko zahteva tudi zaradi odprtja fiduciarnega računa.

  Odprtje fiduciarnega računa lahko zahteva subjekt, ki ima položaj:

  • notarja,
  • odvetnika,
  • skrbnika zapuščine,
  • skrbnika za posebni primer,
  • upravitelja v postopku zaradi insolventnosti ali
  • druge osebe, ki opravlja skrbniške dejavnosti v okviru svoje redne dejavnosti ali poklica.

  Če se zahteva dodelitev številke KID zaradi odprtja fiduciarnega računa, mora vlagatelj na ustreznem obrazcu iz 2.točke to možnost označiti.

  Kot dokazilo, da subjekt ima položaj osebe, ki ji zakon dovoljuje imetništvo fiduciarnega računa, je treba priložiti notarsko oziroma odvetniško izkaznico ali sklep pristojnega organa o imenovanju za skrbnika zapuščine, skrbnika za posebni primer oziroma za upravitelja v postopku insolventnosti ali dokazilo, da oseba opravlja skrbniške dejavnosti v okviru svoje redne dejavnosti ali poklica.

  Če v imenu subjekta zahtevo vlaga sistemski član, je treba listine predložiti sistemskemu članu. Pravilnost podatkov, ki so predmet zahteve, mora v tem primeru preveriti sistemski član.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana