Pogosta vprašanja

 • Kaj moram storiti, če so ob izteku roka ukinitev registrskih računov vrednostni papirji še vedno na takem računu?

  Dejanja, ki jih morate izvesti, so odvisna od vašega interesa glede vaših vrednostnih papirjev:

  • če želite vrednostne papirje obdržati, vse potrebno uredite pri izbranem članu KDD (»Poravnalni člani, ki imajo hkrati položaj sistemskega člana«), pri katerem boste imeli odprt račun, na katerega boste prenesli vrednostne papirje z ukinjenega registrskega računa;
  • če vrednostnih papirjev ne želite več imeti in bi jih radi opustili, morate to sporočiti KDD na obrazcu (več: Opustitev vrednostnih papirjev).

  Če z vrednostnimi papirji ne boste storili nič od navedenega, bodo ti na podlagi pravnomočnega sklepa pristojnega sodišča sodno položeni.

 • Kaj pomeni ukinitev registrskih računov za vrednostne papirjev, ki so se ob izteku roka še vedno nahajali na njih?

  Ukinitev registrskih računov ne pomeni ukinitve ali izbrisa vrednostnih papirjev, ki se nahajajo na njih. Spremeni se le nabor pravnih možnosti glede teh vrednostnih papirjev, in sicer tako, da obstaja dodatna možnost prenosa vrednostnih papirjev v sodni depozit.

  Obstoječe možnosti (prenos vrednostnih papirjev na račun pri banki ali borznoposredniški družbi; opustitev vrednostnih papirjev) s samo ukinitvijo registrskih računov niso odpravljene, temveč bodo onemogočene šele s trenutkom dejanskega prenosa vrednostnih papirjev na račun za sodni depozit.

 • Ali lahko svoje vrednostne papirje na ukinjenem računu za sodni depozit prenesem na račun pri članu KDD oziroma jih opustim tudi po 1. januarju 2017?

  Da, lahko, vendar le pod pogojem, da še ne bil opravljen njihov prenos na račun za sodni depozit.

 • Na kateri podlagi bo KDD opravila prenos vrednostnih papirjev z ukinjenih registrskih računov na račun za sodni depozit?

  KDD bo prenos vrednostnih papirjev z ukinjenega registrskega računa na račun za sodni depozit opravila na podlagi pravnomočnega sklepa, s katerim bo pristojno sodišče ugodilo predlogu za sodni depozit.

 • Na kakšen način bo KDD vlagala predloge za sodni depozit?

  Predloge za prenos vrednostnih papirjev v sodni depozit bo KDD podajala postopoma, upoštevaje zmožnosti sodišč, ter v skladu z načelom ekonomičnosti in v skladu s sledečimi kriteriji oziroma njihovo ustrezno kombinacijo:

  1. prej se opravi prenos za pravne osebe kot za fizične osebe,

  2. prej se opravi prenos portfeljev manjše individualne vrednosti kot večje,

  3. prej se opravi prenos neobremenjenih kot obremenjenih vrednostnih papirjev,

  4. prej se opravi prenos vrednostnih papirjev tistih izdajateljev, kjer je delež neprenesenih vrednostnih papirjev v izdaji večji,

  5. prej se opravi prenos vrednostnih papirjev pasivnih imetnikov oziroma izdajateljev kot aktivnih imetnikov oziroma izdajateljev (za aktivne veljajo imetniki oziroma izdajatelji, ki so pristopili k procesom in postopkom, usmerjenim v dosego uskladitve z zakonskimi zahtevami, če je uskladitev mogoče pričakovati v razmeroma kratkem času)."

   

 • Kredit sem že poplačal/-a, zdaj pa sem od upnika prejel/-a nalog za izbris zastavne pravice. Kaj naj storim?

  Tako vpise kot izbrise zastavnih pravic uredite pri članih KDD. Če urejate izbris zastavne pravice, se obrnite na člana, pri katerem ste uredili vpis zastavne pravice. Če imate potrdilo o vpisu zastavne pravice, je član, na katerega se obrnete, naveden v rubriki zastavni član.
  Za vpis zastavne pravice se prav tako obrnite na katerega izmed članov KDD. Pri tem vas želimo opozoriti, da zastavne pravice ni mogoče vpisati na ukinjenem registrskem računu, ki je odprt pri KDD. Zato se za vpis zastavne pravice obrnite na člana, kjer imate odprt račun stranke, ali pa si ga prosto izberite.

 • Kako lahko na dom dobivam ponudbe različnih družb glede odkupa mojih vrednostnih papirjev? V ponudbi je točno navedeno število mojih delnic. Ali so podatki v delniški knjigi javni?

  V skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (glejte ZNVP-1, 39. člen) so podatki v delniški knjigi oziroma registru imenskih vrednostnih papirjev javni (razen podatka o davčni številki in enolični identifikaciji fizične osebe) in jih mora KDD na zahtevo posredovati. In če ste med imetniki vrednostnega papirja, katerega delniško knjigo nekdo zahteva, ta oseba iz delniške knjige izve, koliko vrednostnih papirjev izdajatelja posedujete in vam lahko pošlje ponudbo za odkup.
  Pri tem je pomembno razlikovati, da nihče razen upravnih in nadzornih organov ob vodenju postopka proti imetniku ne dobi vpogleda na račun imetnika vrednostnih papirjev; to pomeni, da ne more izvedeti, katere in koliko vrednostnih papirjev ima določen imetnik, razen imetnik sam.
  Ukrepanje glede tega, da osebe podatke iz delniških knjig uporabljajo za neposredno trženje svojih storitev, ni v pristojnosti KDD.

 • Kako dobim izpis stanja na izbrani datum?

  Če želite prejeti izpis stanja na izbrani datum po pošti na naslov stalnega prebivališča oz. na naslov, ki je v registru vrednostnih papirjev vpisan kot naslov za pošiljanje pošte, je najpreprosteje, da nam to sporočite prek vpisa vaših podatkov v spletni obrazec za naročilo, lahko nam pa to sporočite po pošti, faksu tako, da v sporočilo vpišete vaše ime in priimek ter vašo identifikacijsko številko.  Več

 • Na mojih delnicah je vpisana pravica tretjih. Dolg sem poplačal/-a, moje delnice pa so še vedno obremenjene. Zakaj?

  KDD izbriše sklep o prepovedi razpolaganja in zastavno pravico isti dan, ko prejme overjen prepis (original) pravnomočnega sklepa sodišča, če je bil izdan sklep o izvršbi oziroma sklep davčnega urada o ustavitvi postopka, če je bila izdana davčna izvršba. Svetujemo vam, da se obrnete na državni organ, ki je sklep izdal.

 • Kje lahko prodam vrednostne papirje in kakšni so stroški prodaje?

  KDD ne posreduje pri trgovanju z vrednostnimi papirji. Za informacije glede prodaje ali nakupa vrednostnih papirjev se morate obrniti na katerega izmed borznih posrednikov pri borznoposredniških hišah ali bankah. Seznam borznoposredniških hiš in bank povezava

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Pon - pet: od 10.00 do 12.00
Sre: od 10.00 do 12.00 in od 14.00 do 15.30 ure