Pogosta vprašanja - Ukinitev registrskih računov

 • Kaj so registrski računi?

  Registrski računi so bili računi pri KDD, ki jih ni vodila nobena banka ali borznoposredniška družba. Z zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) je bila sprejeta odločitev o njihovi ukinitvi, imetnikom vrednostnih papirjev na registrskih računih pa je bil določen razmeroma dolg rok, da svoje vrednostne papirje prenesejo na račune, ki jih vodijo borznoposredniške družbe ali banke. Pravne osebe so to morale storiti do 30. septembra 2016, fizične osebe pa do 1. januarja 2017.

  S potekom navedenega roka je KDD registrske račune ukinila.

 • Bo KDD imetnike vrednostnih papirjev na ukinjenih registrskih računih obveščala o nadaljnjih postopkih?

  Vsi imetniki vrednostnih papirjev na registrskih računih so v letu 2016 že prejeli obvestilo glede svojih obveznosti in možnosti v zvezi z vrednostnimi papirji na registrskih računih. Dodatno neposredno obveščanje imetnikov s strani KDD ni predvideno, bodo pa obveščeni preko sodišča v okviru zagotovitve kontradiktornosti sodnega postopka v zvezi s prenosom vrednostnih papirjev na račun za sodni depozit.

  Za dodatna pojasnila se lahko kadar koli obrnete na KDD po elektronski pošti na naslov info@kdd.si.

 • Kako vem, katere vrednostne papirje imam na ukinjenem registrskem računu?

  KDD je vsem imetnikom skupaj z obvestilom o ukinitvi registrskega računa brezplačno posredovala tudi izpis stanja vrednostnih papirjev. Na izpisu stanja je razvidno, ali so vrednostni papirji vpisani na ukinjenem registrskem ali že na trgovalnem računu pri članu KDD (več: izpis stanja).

 • Koliko so vredni moji vrednostni papirji na ukinjenem registrskem računu?

  KDD ni izvorna evidenca za podatke o vrednosti vrednostnih papirjev. Če ste imetnik vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na Ljubljanski borzi, podatke o ceni razberete s tečajnice Ljubljanske borze, ki je objavljena na spletni strani borze www.ljse.si . Za podatke o vrednosti delnic družb, ki niso uvrščena v trgovanje na borzi, pa se obrnite neposredno na izdajatelja, saj so letna poročila izdajateljev vir, iz katerega KDD zajema osnove vrednosti za netržne delnice.

 • Kakšni so stroški same ukinitve registrskega računa?

  Zakon o nematerializiranih papirjih (ZNVP-1) določa, da KDD za izvedbo ukinitve registrskih računov ne zaračunava nadomestil. Vsa dejanja, ki se izvedejo zaradi ukinitve registrskih računov, bo KDD za imetnike izvedla brezplačno.

 • Kaj moram storiti, če so ob izteku roka ukinitev registrskih računov vrednostni papirji še vedno na takem računu?

  Dejanja, ki jih morate izvesti, so odvisna od vašega interesa glede vaših vrednostnih papirjev:

  • če želite vrednostne papirje obdržati, vse potrebno uredite pri izbranem članu KDD (»Poravnalni člani, ki imajo hkrati položaj sistemskega člana«), pri katerem boste imeli odprt račun, na katerega boste prenesli vrednostne papirje z ukinjenega registrskega računa;
  • če vrednostnih papirjev ne želite več imeti in bi jih radi opustili, morate to sporočiti KDD na obrazcu (več: Opustitev vrednostnih papirjev).

  Če z vrednostnimi papirji ne boste storili nič od navedenega, bodo ti na podlagi pravnomočnega sklepa pristojnega sodišča sodno položeni.

 • Ali moram zaradi ukinitve registrskega računa prodati vrednostne papirje?

  Proces ukinitve registrskih računov ne prinaša obveznosti prodaje vrednostnih papirjev, pomeni pa, da bo imetništvo vrednostnih papirjev v prihodnosti povezano z določenimi stroški za imetnika.

 • Kaj se zgodi, če se odločim vrednostne papirje na ukinjenem registrskem računu opustiti?

  KDD omogoča brezplačno opustitev vrednostnih papirjev, ki se nahajajo na ukinjenem registrskem računu.
  Opustitev pomeni nepreklicno in trajno odpoved vrednostnim papirjem brez nadomestila. Imetnik v zvezi z opuščenimi vrednostnimi papirji nima nobenih pravic več. (več Opustitev vrednostnih papirjev )

 • Kakšni so stroški prenosa vrednostnih papirjev na račun pri članu KDD?

  Znesek, ki ga boste plačali pri članu KDD za opravila, povezana z ukinitvijo registrskih računov in prenosom vrednostnih papirjev, se razlikuje med posameznimi člani KDD, kar preverite v njihovi ponudbi. KDD za ta prenos ne bo zaračunavala nadomestila.

 • Kolikšni bodo letni stroški na trgovalnem računu?

  Z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) je določeno, da letni strošek vodenja računa in vzdrževanja stanja vrednostnih papirjev na računu, ki ga vodi član KDD za fizično osebo, ne sme presegati 0,5 odstotka povprečne vrednosti nematerializiranih vrednostnih papirjev na tem računu. Niso pa to edina nadomestila, k plačilu katerih bi lahko bil zavezan imetnik. V vsakem primeru so relevantni vir tarife članov KDD, ki se medsebojno razlikujejo.

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Pon - pet: od 10.00 do 12.00
Sre: od 10.00 do 12.00 in od 14.00 do 15.30 ure