Pogosta vprašanja

 • Čeprav nisem trgoval/-a z vrednostnimi papirji, se stanje na zadnjem izpisu ne ujema s prejšnjim. Je to pomota? Kako lahko preverim?

  Zaradi korporacijskih dejanj delniških družb (na primer spojitev, pripojitev, prevzemov, zmanjšanja osnovnega kapitala in podobno) se stanje na vašem računu vrednostnih papirjev lahko ne ujema s predhodnim. Temelj izvedenih korporacijskih dejanj izdajateljev vrednostnih papirjev, ki so vpisani v centralni register KDD, je naveden v naših obvestilih. Obvestilo boste najlaže našli s pomočjo iskalnika. Za več pojasnil se obrnite na izdajatelja zadevnih vrednostnih papirjev.

 • Za uveljavljanje določenih pravic moram predložiti potrdilo, da nimam nič vrednostnih papirjev. Kako lahko pridobim potrdilo?

  Zahteva je enaka kot za izpis stanja, samo da v primeru, da na računu nimate vrednostnih papirjev oziroma v registru niste vpisani kot imetnik vrednostnih papirjev, KDD za to storitev ne zaračunava nadomestila. Več

 • Zakaj nimam na računu več delnic in podrejenih obveznic Probanke, NKBM, NLB, Abanke in Factor banke?

  19.12.2013 je KDD zaradi prenehanja delnic z oznakami NLB, KBMR, ABKN, FBN, PRBP in PRBR ter prenehanja podrejenih obveznic z oznakami NLB26, KBM9, FB09, FB16, FB22, FB24, FB25, PRB9, PRB11 in PRB12, do česar je prišlo na podlagi odločb Banke Slovenije, vse navedene vrednostne papirje izbrisala iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev.

  KDD je dne 19.12.2013 iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev izbrisala:

  • vse delnice Nove Ljubljanske banke d.d. z oznako NLB,
  • vse delnice Nove Kreditne banke Maribor d.d. z oznako KBMR,
  • vse delnice Abanke d.d. z oznako ABKN,
  • vse delnice Factor banke d.d. z oznako FBN,
  • vse delnice Probanke d.d. z oznakama PRBP in PRBR,
  • vse podrejene obveznice Nove Ljubljanske banke d.d. z oznako NLB26,
  • vse podrejene obveznice Nove kreditne banke Maribor d.d. z oznako KBM9,
  • vse podrejene obveznice Factor banke d.d. z oznakami FB09, FB16, FB22, FB24 in FB25 ter
  • vse podrejene obveznice Probanke d.d. z oznakami PRB9, PRB11 in PRB12.
    

  KDD je izbris teh vrednostnih papirjev opravila zaradi odločb Banke Slovenije:

  • opr. št. 24.20-021/13-010 z dne 17.12.2013,
  • opr. št. 24.20-022/13-009 z dne 17.12.2013,
  • opr. št. 24.20-023/13-009 z dne 17.12.2013,
  • opr. št. 24.20-030/13-009 z dne 17.12.2013 ter
  • opr. št. 24.20-029/13-009 z dne 17.12.2013.


  Z navedenimi odločbami je Banka Slovenije namreč odločila, da vse naštete delnice in podrejene obveznice prenehajo.

  Izbris naštetih delnic in podrejenih obveznic iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev zato pomeni zgolj prenehanje evidentiranja pravic, ki pa so prenehale že pred samim izbrisom iz centralnega registra in neodvisno od njega.

  Vse nove delnice Nove Ljubljanske banke d.d. z oznako NLBS, Nove Kreditne banke Maribor d.d. z oznako KBMS, Abanke d.d. z oznako ABKS, Factor banke d.d. z oznako FBNS in Probanke d.d. z oznako PRBS pa je KDD v skladu z nalogom za izdajo vpisala na račun Republike Slovenije.

 • Podedoval/-a sem delnice. Kaj moram storiti, da se prenesejo na moj račun?

  Ker sodišče o dedovanju vrednostnih papirjev ne obvesti KDD, morate zahtevo za prenos vrednostnih papirjev pri KDD vložiti sami. V zahtevi nam morate sporočiti številko vašega računa pri registrskem članu KDD, v dobro katerega želite, da se opravi prenos. Zahtevi morate priložiti sodni sklep o dedovanju.  Več

 • Kaj so registrski računi?

  Registrski računi so bili računi pri KDD, ki jih ni vodila nobena banka ali borznoposredniška družba. Z zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) je bila sprejeta odločitev o njihovi ukinitvi, imetnikom vrednostnih papirjev na registrskih računih pa je bil določen razmeroma dolg rok, da svoje vrednostne papirje prenesejo na račune, ki jih vodijo borznoposredniške družbe ali banke. Pravne osebe so to morale storiti do 30. septembra 2016, fizične osebe pa do 1. januarja 2017.

  S potekom navedenega roka je KDD registrske račune ukinila.

 • Bo KDD imetnike vrednostnih papirjev na ukinjenih registrskih računih obveščala o nadaljnjih postopkih?

  Vsi imetniki vrednostnih papirjev na registrskih računih so v letu 2016 že prejeli obvestilo glede svojih obveznosti in možnosti v zvezi z vrednostnimi papirji na registrskih računih. Dodatno neposredno obveščanje imetnikov s strani KDD ni predvideno, bodo pa obveščeni preko sodišča v okviru zagotovitve kontradiktornosti sodnega postopka v zvezi s prenosom vrednostnih papirjev na račun za sodni depozit.

  Za dodatna pojasnila se lahko kadar koli obrnete na KDD po elektronski pošti na naslov info@kdd.si.

 • Kakšni so stroški prenosa vrednostnih papirjev z ukinjenega registrskega računa po 1. januarju 2017?

  Prenos vrednostnih papirjev z ukinjenega registrskega računa na račun pri banki ali borznoposredniški družbi, odprtje registrskega računa pri banki ali borznoposredniški družbi, zaprtje ukinjenega registrskega računa ter opustitev vrednostnih papirjev bo KDD do nadaljnjega za fizične osebe še vedno opravljala brezplačno.

  Sodni postopek ne bo brezplačen.

 • Kako vem, katere vrednostne papirje imam na ukinjenem registrskem računu?

  KDD je vsem imetnikom skupaj z obvestilom o ukinitvi registrskega računa brezplačno posredovala tudi izpis stanja vrednostnih papirjev. Na izpisu stanja je razvidno, ali so vrednostni papirji vpisani na ukinjenem registrskem ali že na trgovalnem računu pri članu KDD (več: izpis stanja).

 • Ali moram zaradi ukinitve registrskega računa prodati vrednostne papirje?

  Proces ukinitve registrskih računov ne prinaša obveznosti prodaje vrednostnih papirjev, pomeni pa, da bo imetništvo vrednostnih papirjev v prihodnosti povezano z določenimi stroški za imetnika.

 • Kaj moram storiti, če so ob izteku roka za ukinitev registrskih računov vrednostni papirji še vedno na takem računu?

  Dejanja, ki jih morate izvesti, so odvisna od vašega interesa glede vaših vrednostnih papirjev:

  • če želite vrednostne papirje obdržati, vse potrebno uredite pri izbranem članu KDD (»Poravnalni člani, ki imajo hkrati položaj sistemskega člana«), pri katerem boste imeli odprt račun, na katerega boste prenesli vrednostne papirje z ukinjenega registrskega računa;
  • če vrednostnih papirjev ne želite več imeti in bi jih radi opustili, morate to sporočiti KDD na obrazcu z overjenim podpisom (več: Opustitev vrednostnih papirjev).

  Če z vrednostnimi papirji ne boste storili nič od navedenega, bodo ti na podlagi pravnomočnega sklepa pristojnega sodišča sodno položeni.

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Pon - pet: od 10.00 do 12.00
Sre: od 10.00 do 12.00 in od 14.00 do 15.30 ure