Pogosta vprašanja

 • Kaj se zgodi, če se odločim vrednostne papirje na ukinjenem registrskem računu opustiti?

  KDD omogoča brezplačno opustitev vrednostnih papirjev, ki se nahajajo na ukinjenem registrskem računu.
  Opustitev pomeni nepreklicno in trajno odpoved vrednostnim papirjem brez nadomestila. Imetnik v zvezi z opuščenimi vrednostnimi papirji nima nobenih pravic več. (več Opustitev vrednostnih papirjev )
   

 • Kakšni so stroški prenosa vrednostnih papirjev na račun pri članu KDD?

  Znesek, ki ga boste plačali pri članu KDD za opravila, povezana z ukinitvijo registrskih računov in prenosom vrednostnih papirjev, se razlikuje med posameznimi člani KDD, kar preverite v njihovi ponudbi. KDD za ta prenos v zvezi s fizičnimi osebami do nadaljnjega ne zaračunava nadomestil.

 • Koliko znašajo stroški prenosa vrednostnih papirjev na ukinjenem registrskem računu na sorodnike (druge osebe) in ali lahko to storim brez trgovalnega računa?

  Ukinjen registrski račun ni transakcijski račun in ne omogoča prenosov med različnimi osebami. Stroški prenosa med računi različnih oseb so odvisni od vrste in količine vrednostnih papirjev, ki so predmet prenosa, ter se razlikujejo med posameznimi člani KDD.

 • Kolikšni bodo letni stroški na trgovalnem računu?

  Z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) je določeno, da letni strošek vodenja računa in vzdrževanja stanja vrednostnih papirjev na računu, ki ga vodi član KDD za fizično osebo, ne sme presegati 0,5 odstotka povprečne vrednosti nematerializiranih vrednostnih papirjev na tem računu. Niso pa to edina nadomestila, k plačilu katerih bi lahko bil zavezan imetnik. V vsakem primeru so relevantni vir tarife članov KDD, ki se medsebojno razlikujejo.

 • Katera opcija me nič ne stane?

  Nadaljnje imetništvo vrednostnih papirjev bo neizogibno povezano s stroški – ti se bodo razlikovali med posameznimi člani KDD (bankami in borznoposredniškimi družbami). Brezplačna je samo opustitev vrednostnih papirjev.

 • Kaj se bo zgodilo z mojimi vrednostnimi papirji, če ne bom storil ničesar in bo moj registrski račun ukinjen?

  Če v zakonskem roku, to je do 30. 9. 2016 za pravne osebe oz. 1. 1. 2017 za fizične osebe, vrednostnih papirjev na registrskem računu ne boste prenesli na račun pri izbranem članu KDD ali jih opustili, bo KDD vrednostne papirje položila pri pristojnem sodišču. V primeru, da sodno položenih vrednostnih papirjev ne boste prevzeli v roku petih (5) let, bodo ti pripadli Republiki Sloveniji.

 • Ali bo pred prenosom na sodni depozit KDD o tem obvestila imetnike?

  Sodna položitev vrednostnih papirjev, ki jih imetniki ne bodo v zakonskem roku prenesli z registrskih računov na račune pri članih KDD, ne bo samodejna. Vsak imetnik bo pred morebitno sodno položitvijo obveščen. Poleg tega KDD o ukinitvi registrskih računov že obvešča na svoji spletni strani, obvestilo o ukinjanju registrskih računov bo objavljeno tudi v dnevnih časopisih. Za vse informacije se imetniki lahko kadar koli obrnejo na KDD tudi po elektronski pošti na info@kdd.si.

 • Kakšni so stroški zame, če se odločim za sodni depozit?

  Pri sodni položitvi je najprej potrebno vedeti, da se sodno položeni vrednostni papirji ne bodo glasili več na dotedanjega imetnika, temveč na sodišče. Uveljavljanje pravic iz teh vrednostnih papirjev bo za dotedanjega imetnika zaradi navedenega okrnjeno, poleg tega pa bodo vrednostni papirji, ki v petih letih ne bodo prevzeti iz sodnega depozita, pripadli Republiki Sloveniji.
  Stroški s sodno položitvijo bodo odvisni od vrednosti položenih vrednostnih papirjev in bodo odmerjeni kot siceršnji stroški v nepravdnih postopkih na sodišču (torej upoštevaje taksno tarifo, odvetniško tarifo in druge merodajne vire).

  ZNVP-1 sicer določa, da je položitev nematerializiranih vrednostnih papirjev na račun pri pristojnem sodišču v določenih primerih brezplačna – to je v primeru, ko se sodna položitev opravi z registrskega računa, katerega imetnik je fizična oseba, pri čemer vrednost vseh nematerializiranih papirjev, ki se vodijo na registrskem računu in ki bodo položeni pri sodišču, ne presega 100 evrov ter da noben od nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodijo na registrskem računu, ni uvrščen v trgovanje na organiziranem trgu in da imetnik registrskega računa od 1. januarja 2014 dalje ni prejel nikakršnega izplačila iz naslova imetništva nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodijo na registrskem računu, vendar pa bodo tudi v takem primeru stroški nastali z drugimi procesnimi opravili.

 • Kako lahko dobim delniško knjigo določene delniške družbe?

  KDD lahko posreduje podatke o imetnikih imenskih vrednostnih papirjih na podlagi prejete zahteve. V pomoč pri naročanju izpisa podatkov vam je obrazec Naročilo javnih podatkov iz delniške knjige.
  Zahtevo lahko pošljete bodisi po pošti na naslov KDD d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana bodisi po telefaksu na številki 01 307 35 07 ali 01 307 35 08. Vaše naročilo nas bo doseglo tudi po elektronski pošti, če je podpisana zahteva skenirana in poslana v priponki. Po prejemu zahteve vam KDD izstavi ponudbo za plačilo nadomestila za izpis podatkov in po izvršenem plačilu prejmete zahtevano delniško knjigo v obliki, kot jo naročite.
   

 • Koliko so vredni moji vrednostni papirji na ukinjenem registrskem računu?

  KDD ni izvorna evidenca za podatke o vrednosti vrednostnih papirjev. Če ste imetnik vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na Ljubljanski borzi, podatke o ceni razberete s tečajnice Ljubljanske borze, ki je objavljena na spletni strani borze www.ljse.si . Za podatke o vrednosti delnic družb, ki niso uvrščena v trgovanje na borzi, pa se obrnite neposredno na izdajatelja, saj so letna poročila izdajateljev vir, iz katerega KDD zajema osnove vrednosti za netržne delnice.

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Pon - pet: od 10.00 do 12.00
Sre: od 10.00 do 12.00 in od 14.00 do 15.30 ure