Imetniki

imetniki

 

Skip Navigation LinksDomov·Imetniki·Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja - Imetniki

Kaj moram storiti, če so ob izteku roka ukinitev registrskih računov vrednostni papirji še vedno na takem računu?

Dejanja, ki jih morate izvesti, so odvisna od vašega interesa glede vaših vrednostnih papirjev:

 • če želite vrednostne papirje obdržati, vse potrebno uredite pri izbranem članu KDD (»Poravnalni člani, ki imajo hkrati položaj sistemskega člana«), pri katerem boste imeli odprt račun, na katerega boste prenesli vrednostne papirje z ukinjenega registrskega računa;
 • če vrednostnih papirjev ne želite več imeti in bi jih radi opustili, morate to sporočiti KDD na obrazcu (več: Opustitev vrednostnih papirjev).

Če z vrednostnimi papirji ne boste storili nič od navedenega, bodo ti na podlagi pravnomočnega sklepa pristojnega sodišča sodno položeni.

Kaj pomeni ukinitev registrskih računov za vrednostne papirjev, ki so se ob izteku roka še vedno nahajali na njih?

Ukinitev registrskih računov ne pomeni ukinitve ali izbrisa vrednostnih papirjev, ki se nahajajo na njih. Spremeni se le nabor pravnih možnosti glede teh vrednostnih papirjev, in sicer tako, da obstaja dodatna možnost prenosa vrednostnih papirjev v sodni depozit.

Obstoječe možnosti (prenos vrednostnih papirjev na račun pri banki ali borznoposredniški družbi; opustitev vrednostnih papirjev) s samo ukinitvijo registrskih računov niso odpravljene, temveč bodo onemogočene šele s trenutkom dejanskega prenosa vrednostnih papirjev na račun za sodni depozit.

Na kakšen način bo KDD vlagala predloge za sodni depozit?

Predloge za prenos vrednostnih papirjev v sodni depozit bo KDD podajala postopoma, upoštevaje zmožnosti sodišč, ter v skladu z načelom ekonomičnosti in v skladu s sledečimi kriteriji oziroma njihovo ustrezno kombinacijo:

1. prej se opravi prenos za pravne osebe kot za fizične osebe,

2. prej se opravi prenos portfeljev manjše individualne vrednosti kot večje,

3. prej se opravi prenos neobremenjenih kot obremenjenih vrednostnih papirjev,

4. prej se opravi prenos vrednostnih papirjev tistih izdajateljev, kjer je delež neprenesenih vrednostnih papirjev v izdaji večji,

5. prej se opravi prenos vrednostnih papirjev pasivnih imetnikov oziroma izdajateljev kot aktivnih imetnikov oziroma izdajateljev (za aktivne veljajo imetniki oziroma izdajatelji, ki so pristopili k procesom in postopkom, usmerjenim v dosego uskladitve z zakonskimi zahtevami, če je uskladitev mogoče pričakovati v razmeroma kratkem času)."

 

Kredit sem že poplačal/-a, zdaj pa sem od upnika prejel/-a nalog za izbris zastavne pravice. Kaj naj storim?

Tako vpise kot izbrise zastavnih pravic uredite pri članih KDD. Če urejate izbris zastavne pravice, se obrnite na člana, pri katerem ste uredili vpis zastavne pravice. Če imate potrdilo o vpisu zastavne pravice, je član, na katerega se obrnete, naveden v rubriki zastavni član.
Za vpis zastavne pravice se prav tako obrnite na katerega izmed članov KDD. Pri tem vas želimo opozoriti, da zastavne pravice ni mogoče vpisati na ukinjenem registrskem računu, ki je odprt pri KDD. Zato se za vpis zastavne pravice obrnite na člana, kjer imate odprt račun stranke, ali pa si ga prosto izberite.

Kako lahko na dom dobivam ponudbe različnih družb glede odkupa mojih vrednostnih papirjev? V ponudbi je točno navedeno število mojih delnic. Ali so podatki v delniški knjigi javni?

V skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (glejte ZNVP-1, 39. člen) so podatki v delniški knjigi oziroma registru imenskih vrednostnih papirjev javni (razen podatka o davčni številki in enolični identifikaciji fizične osebe) in jih mora KDD na zahtevo posredovati. In če ste med imetniki vrednostnega papirja, katerega delniško knjigo nekdo zahteva, ta oseba iz delniške knjige izve, koliko vrednostnih papirjev izdajatelja posedujete in vam lahko pošlje ponudbo za odkup.
Pri tem je pomembno razlikovati, da nihče razen upravnih in nadzornih organov ob vodenju postopka proti imetniku ne dobi vpogleda na račun imetnika vrednostnih papirjev; to pomeni, da ne more izvedeti, katere in koliko vrednostnih papirjev ima določen imetnik, razen imetnik sam.
Ukrepanje glede tega, da osebe podatke iz delniških knjig uporabljajo za neposredno trženje svojih storitev, ni v pristojnosti KDD.

Kako dobim izpis stanja na izbrani datum?

Če želite prejeti izpis stanja na izbrani datum po pošti na naslov stalnega prebivališča oz. na naslov, ki je v registru vrednostnih papirjev vpisan kot naslov za pošiljanje pošte, je najpreprosteje, da nam to sporočite prek vpisa vaših podatkov v spletni obrazec za naročilo, lahko nam pa to sporočite po pošti, faksu tako, da v sporočilo vpišete vaše ime in priimek ter vašo identifikacijsko številko.  Več

Čeprav nisem trgoval/-a z vrednostnimi papirji, se stanje na zadnjem izpisu ne ujema s prejšnjim. Je to pomota? Kako lahko preverim?

Zaradi korporacijskih dejanj delniških družb (na primer spojitev, pripojitev, prevzemov, zmanjšanja osnovnega kapitala in podobno) se stanje na vašem računu vrednostnih papirjev lahko ne ujema s predhodnim. Temelj izvedenih korporacijskih dejanj izdajateljev vrednostnih papirjev, ki so vpisani v centralni register KDD, je naveden v naših obvestilih. Obvestilo boste najlaže našli s pomočjo iskalnika. Za več pojasnil se obrnite na izdajatelja zadevnih vrednostnih papirjev.

Zakaj nimam na računu več delnic in podrejenih obveznic Probanke, NKBM, NLB, Abanke in Factor banke?

19.12.2013 je KDD zaradi prenehanja delnic z oznakami NLB, KBMR, ABKN, FBN, PRBP in PRBR ter prenehanja podrejenih obveznic z oznakami NLB26, KBM9, FB09, FB16, FB22, FB24, FB25, PRB9, PRB11 in PRB12, do česar je prišlo na podlagi odločb Banke Slovenije, vse navedene vrednostne papirje izbrisala iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev.

KDD je dne 19.12.2013 iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev izbrisala:

 • vse delnice Nove Ljubljanske banke d.d. z oznako NLB,
 • vse delnice Nove Kreditne banke Maribor d.d. z oznako KBMR,
 • vse delnice Abanke d.d. z oznako ABKN,
 • vse delnice Factor banke d.d. z oznako FBN,
 • vse delnice Probanke d.d. z oznakama PRBP in PRBR,
 • vse podrejene obveznice Nove Ljubljanske banke d.d. z oznako NLB26,
 • vse podrejene obveznice Nove kreditne banke Maribor d.d. z oznako KBM9,
 • vse podrejene obveznice Factor banke d.d. z oznakami FB09, FB16, FB22, FB24 in FB25 ter
 • vse podrejene obveznice Probanke d.d. z oznakami PRB9, PRB11 in PRB12.
   

KDD je izbris teh vrednostnih papirjev opravila zaradi odločb Banke Slovenije:

 • opr. št. 24.20-021/13-010 z dne 17.12.2013,
 • opr. št. 24.20-022/13-009 z dne 17.12.2013,
 • opr. št. 24.20-023/13-009 z dne 17.12.2013,
 • opr. št. 24.20-030/13-009 z dne 17.12.2013 ter
 • opr. št. 24.20-029/13-009 z dne 17.12.2013.


Z navedenimi odločbami je Banka Slovenije namreč odločila, da vse naštete delnice in podrejene obveznice prenehajo.

Izbris naštetih delnic in podrejenih obveznic iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev zato pomeni zgolj prenehanje evidentiranja pravic, ki pa so prenehale že pred samim izbrisom iz centralnega registra in neodvisno od njega.

Vse nove delnice Nove Ljubljanske banke d.d. z oznako NLBS, Nove Kreditne banke Maribor d.d. z oznako KBMS, Abanke d.d. z oznako ABKS, Factor banke d.d. z oznako FBNS in Probanke d.d. z oznako PRBS pa je KDD v skladu z nalogom za izdajo vpisala na račun Republike Slovenije.

Podedoval/-a sem delnice. Kaj moram storiti, da se prenesejo na moj račun?

Ker sodišče o dedovanju vrednostnih papirjev ne obvesti KDD, morate zahtevo za prenos vrednostnih papirjev pri KDD vložiti sami. V zahtevi nam morate sporočiti številko vašega računa pri registrskem članu KDD, v dobro katerega želite, da se opravi prenos. Zahtevi morate priložiti sodni sklep o dedovanju.  Več

Kaj so registrski računi?

Registrski računi so bili računi pri KDD, ki jih ni vodila nobena banka ali borznoposredniška družba. Z zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) je bila sprejeta odločitev o njihovi ukinitvi, imetnikom vrednostnih papirjev na registrskih računih pa je bil določen razmeroma dolg rok, da svoje vrednostne papirje prenesejo na račune, ki jih vodijo borznoposredniške družbe ali banke. Pravne osebe so to morale storiti do 30. septembra 2016, fizične osebe pa do 1. januarja 2017.

S potekom navedenega roka je KDD registrske račune ukinila.

Bo KDD imetnike vrednostnih papirjev na ukinjenih registrskih računih obveščala o nadaljnjih postopkih?

Vsi imetniki vrednostnih papirjev na registrskih računih so v letu 2016 že prejeli obvestilo glede svojih obveznosti in možnosti v zvezi z vrednostnimi papirji na registrskih računih. Dodatno neposredno obveščanje imetnikov s strani KDD ni predvideno, bodo pa obveščeni preko sodišča v okviru zagotovitve kontradiktornosti sodnega postopka v zvezi s prenosom vrednostnih papirjev na račun za sodni depozit.

Za dodatna pojasnila se lahko kadar koli obrnete na KDD po elektronski pošti na naslov info@kdd.si.

Kaj moram storiti, če so ob izteku roka za ukinitev registrskih računov vrednostni papirji še vedno na takem računu?

Dejanja, ki jih morate izvesti, so odvisna od vašega interesa glede vaših vrednostnih papirjev:

 • če želite vrednostne papirje obdržati, vse potrebno uredite pri izbranem članu KDD (»Poravnalni člani, ki imajo hkrati položaj sistemskega člana«), pri katerem boste imeli odprt račun, na katerega boste prenesli vrednostne papirje z ukinjenega registrskega računa;
 • če vrednostnih papirjev ne želite več imeti in bi jih radi opustili, morate to sporočiti KDD na obrazcu z overjenim podpisom (več: Opustitev vrednostnih papirjev).

Če z vrednostnimi papirji ne boste storili nič od navedenega, bodo ti na podlagi pravnomočnega sklepa pristojnega sodišča sodno položeni.

Kakšni so stroški prenosa vrednostnih papirjev na račun pri članu KDD?

Znesek, ki ga boste plačali pri članu KDD za opravila, povezana z ukinitvijo registrskih računov in prenosom vrednostnih papirjev, se razlikuje med posameznimi člani KDD, kar preverite v njihovi ponudbi. KDD za ta prenos v zvezi s fizičnimi osebami do nadaljnjega ne zaračunava nadomestil.

Kolikšni bodo letni stroški na trgovalnem računu?

Z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) je določeno, da letni strošek vodenja računa in vzdrževanja stanja vrednostnih papirjev na računu, ki ga vodi član KDD za fizično osebo, ne sme presegati 0,5 odstotka povprečne vrednosti nematerializiranih vrednostnih papirjev na tem računu. Niso pa to edina nadomestila, k plačilu katerih bi lahko bil zavezan imetnik. V vsakem primeru so relevantni vir tarife članov KDD, ki se medsebojno razlikujejo.

Katera opcija me nič ne stane?

Nadaljnje imetništvo vrednostnih papirjev bo neizogibno povezano s stroški – ti se bodo razlikovali med posameznimi člani KDD (bankami in borznoposredniškimi družbami). Brezplačna je samo opustitev vrednostnih papirjev.

Kaj se bo zgodilo z mojimi vrednostnimi papirji, če ne bom storil ničesar in bo moj registrski račun ukinjen?

Če v zakonskem roku, to je do 30. 9. 2016 za pravne osebe oz. 1. 1. 2017 za fizične osebe, vrednostnih papirjev na registrskem računu ne boste prenesli na račun pri izbranem članu KDD ali jih opustili, bo KDD vrednostne papirje položila pri pristojnem sodišču. V primeru, da sodno položenih vrednostnih papirjev ne boste prevzeli v roku petih (5) let, bodo ti pripadli Republiki Sloveniji.

Ali bo pred prenosom na sodni depozit KDD o tem obvestila imetnike?

Sodna položitev vrednostnih papirjev, ki jih imetniki ne bodo v zakonskem roku prenesli z registrskih računov na račune pri članih KDD, ne bo samodejna. Vsak imetnik bo pred morebitno sodno položitvijo obveščen. Poleg tega KDD o ukinitvi registrskih računov že obvešča na svoji spletni strani, obvestilo o ukinjanju registrskih računov bo objavljeno tudi v dnevnih časopisih. Za vse informacije se imetniki lahko kadar koli obrnejo na KDD tudi po elektronski pošti na info@kdd.si.

Kakšni so stroški zame, če se odločim za sodni depozit?

Pri sodni položitvi je najprej potrebno vedeti, da se sodno položeni vrednostni papirji ne bodo glasili več na dotedanjega imetnika, temveč na sodišče. Uveljavljanje pravic iz teh vrednostnih papirjev bo za dotedanjega imetnika zaradi navedenega okrnjeno, poleg tega pa bodo vrednostni papirji, ki v petih letih ne bodo prevzeti iz sodnega depozita, pripadli Republiki Sloveniji.
Stroški s sodno položitvijo bodo odvisni od vrednosti položenih vrednostnih papirjev in bodo odmerjeni kot siceršnji stroški v nepravdnih postopkih na sodišču (torej upoštevaje taksno tarifo, odvetniško tarifo in druge merodajne vire).

ZNVP-1 sicer določa, da je položitev nematerializiranih vrednostnih papirjev na račun pri pristojnem sodišču v določenih primerih brezplačna – to je v primeru, ko se sodna položitev opravi z registrskega računa, katerega imetnik je fizična oseba, pri čemer vrednost vseh nematerializiranih papirjev, ki se vodijo na registrskem računu in ki bodo položeni pri sodišču, ne presega 100 evrov ter da noben od nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodijo na registrskem računu, ni uvrščen v trgovanje na organiziranem trgu in da imetnik registrskega računa od 1. januarja 2014 dalje ni prejel nikakršnega izplačila iz naslova imetništva nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodijo na registrskem računu, vendar pa bodo tudi v takem primeru stroški nastali z drugimi procesnimi opravili.

Kako lahko dobim delniško knjigo določene delniške družbe?

KDD lahko posreduje podatke o imetnikih imenskih vrednostnih papirjih na podlagi prejete zahteve. V pomoč pri naročanju izpisa podatkov vam je obrazec Naročilo javnih podatkov iz delniške knjige.
Zahtevo lahko pošljete bodisi po pošti na naslov KDD d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana bodisi po telefaksu na številki 01 307 35 07 ali 01 307 35 08. Vaše naročilo nas bo doseglo tudi po elektronski pošti, če je podpisana zahteva skenirana in poslana v priponki. Po prejemu zahteve vam KDD izstavi ponudbo za plačilo nadomestila za izpis podatkov in po izvršenem plačilu prejmete zahtevano delniško knjigo v obliki, kot jo naročite.
 

Koliko so vredni moji vrednostni papirji na ukinjenem registrskem računu?

KDD ni izvorna evidenca za podatke o vrednosti vrednostnih papirjev. Če ste imetnik vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na Ljubljanski borzi, podatke o ceni razberete s tečajnice Ljubljanske borze, ki je objavljena na spletni strani borze www.ljse.si . Za podatke o vrednosti delnic družb, ki niso uvrščena v trgovanje na borzi, pa se obrnite neposredno na izdajatelja, saj so letna poročila izdajateljev vir, iz katerega KDD zajema osnove vrednosti za netržne delnice.

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana

Telefon

01 307 35 00

Faks

01 307 35 07

E-pošta info@kdd.si