Imetniki

imetniki

 

Skip Navigation LinksDomov·Imetniki·Poslovanje z VP·Ukinitev registrskih računov·Pogosta vprašanja - Ukinitev registrskih računov

Pogosta vprašanja - Ukinitev registrskih računov

Kaj so registrski računi?

Registrski računi so bili računi pri KDD, ki jih ni vodila nobena banka ali borznoposredniška družba. Z zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) je bila sprejeta odločitev o njihovi ukinitvi, imetnikom vrednostnih papirjev na registrskih računih pa je bil določen razmeroma dolg rok, da svoje vrednostne papirje prenesejo na račune, ki jih vodijo borznoposredniške družbe ali banke. Pravne osebe so to morale storiti do 30. septembra 2016, fizične osebe pa do 1. januarja 2017.

S potekom navedenega roka je KDD registrske račune ukinila.

Bo KDD imetnike vrednostnih papirjev na ukinjenih registrskih računih obveščala o nadaljnjih postopkih?

Vsi imetniki vrednostnih papirjev na registrskih računih so v letu 2016 že prejeli obvestilo glede svojih obveznosti in možnosti v zvezi z vrednostnimi papirji na registrskih računih. Dodatno neposredno obveščanje imetnikov s strani KDD ni predvideno, bodo pa obveščeni preko sodišča v okviru zagotovitve kontradiktornosti sodnega postopka v zvezi s prenosom vrednostnih papirjev na račun za sodni depozit.

Za dodatna pojasnila se lahko kadar koli obrnete na KDD po elektronski pošti na naslov info@kdd.si.

Koliko so vredni moji vrednostni papirji na ukinjenem registrskem računu?

KDD ni izvorna evidenca za podatke o vrednosti vrednostnih papirjev. Če ste imetnik vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na Ljubljanski borzi, podatke o ceni razberete s tečajnice Ljubljanske borze, ki je objavljena na spletni strani borze www.ljse.si . Za podatke o vrednosti delnic družb, ki niso uvrščena v trgovanje na borzi, pa se obrnite neposredno na izdajatelja, saj so letna poročila izdajateljev vir, iz katerega KDD zajema osnove vrednosti za netržne delnice.

Kakšni so stroški same ukinitve registrskega računa?

Zakon o nematerializiranih papirjih (ZNVP-1) določa, da KDD za izvedbo ukinitve registrskih računov ne zaračunava nadomestil. Vsa dejanja, ki se izvedejo zaradi ukinitve registrskih računov, bo KDD za imetnike izvedla brezplačno.

Kaj moram storiti, če so ob izteku roka ukinitev registrskih računov vrednostni papirji še vedno na takem računu?

Dejanja, ki jih morate izvesti, so odvisna od vašega interesa glede vaših vrednostnih papirjev:

  • če želite vrednostne papirje obdržati, vse potrebno uredite pri izbranem članu KDD (»Poravnalni člani, ki imajo hkrati položaj sistemskega člana«), pri katerem boste imeli odprt račun, na katerega boste prenesli vrednostne papirje z ukinjenega registrskega računa;
  • če vrednostnih papirjev ne želite več imeti in bi jih radi opustili, morate to sporočiti KDD na obrazcu (več: Opustitev vrednostnih papirjev).

Če z vrednostnimi papirji ne boste storili nič od navedenega, bodo ti na podlagi pravnomočnega sklepa pristojnega sodišča sodno položeni.

Kolikšni bodo letni stroški na trgovalnem računu?

Z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) je določeno, da letni strošek vodenja računa in vzdrževanja stanja vrednostnih papirjev na računu, ki ga vodi član KDD za fizično osebo, ne sme presegati 0,5 odstotka povprečne vrednosti nematerializiranih vrednostnih papirjev na tem računu. Niso pa to edina nadomestila, k plačilu katerih bi lahko bil zavezan imetnik. V vsakem primeru so relevantni vir tarife članov KDD, ki se medsebojno razlikujejo.

Ali bo pred prenosom na sodni depozit KDD o tem obvestila imetnike?

Sodna položitev vrednostnih papirjev, ki jih imetniki ne bodo v zakonskem roku prenesli z registrskih računov na račune pri članih KDD, ne bo samodejna. Vsak imetnik bo pred morebitno sodno položitvijo obveščen. Poleg tega KDD o ukinitvi registrskih računov že obvešča na svoji spletni strani, obvestilo o ukinjanju registrskih računov bo objavljeno tudi v dnevnih časopisih. Za vse informacije se imetniki lahko kadar koli obrnejo na KDD tudi po elektronski pošti na info@kdd.si.

Kakšni so stroški zame, če se odločim za sodni depozit?

Pri sodni položitvi je najprej potrebno vedeti, da se sodno položeni vrednostni papirji ne bodo glasili več na dotedanjega imetnika, temveč na sodišče. Uveljavljanje pravic iz teh vrednostnih papirjev bo za dotedanjega imetnika zaradi navedenega okrnjeno, poleg tega pa bodo vrednostni papirji, ki v petih letih ne bodo prevzeti iz sodnega depozita, pripadli Republiki Sloveniji.
Stroški s sodno položitvijo bodo odvisni od vrednosti položenih vrednostnih papirjev in bodo odmerjeni kot siceršnji stroški v nepravdnih postopkih na sodišču (torej upoštevaje taksno tarifo, odvetniško tarifo in druge merodajne vire).

ZNVP-1 sicer določa, da je položitev nematerializiranih vrednostnih papirjev na račun pri pristojnem sodišču v določenih primerih brezplačna – to je v primeru, ko se sodna položitev opravi z registrskega računa, katerega imetnik je fizična oseba, pri čemer vrednost vseh nematerializiranih papirjev, ki se vodijo na registrskem računu in ki bodo položeni pri sodišču, ne presega 100 evrov ter da noben od nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodijo na registrskem računu, ni uvrščen v trgovanje na organiziranem trgu in da imetnik registrskega računa od 1. januarja 2014 dalje ni prejel nikakršnega izplačila iz naslova imetništva nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodijo na registrskem računu, vendar pa bodo tudi v takem primeru stroški nastali z drugimi procesnimi opravili.

Kaj pomeni ukinitev registrskih računov za vrednostne papirjev, ki so se ob izteku roka še vedno nahajali na njih?

Ukinitev registrskih računov ne pomeni ukinitve ali izbrisa vrednostnih papirjev, ki se nahajajo na njih. Spremeni se le nabor pravnih možnosti glede teh vrednostnih papirjev, in sicer tako, da obstaja dodatna možnost prenosa vrednostnih papirjev v sodni depozit.

Obstoječe možnosti (prenos vrednostnih papirjev na račun pri banki ali borznoposredniški družbi; opustitev vrednostnih papirjev) s samo ukinitvijo registrskih računov niso odpravljene, temveč bodo onemogočene šele s trenutkom dejanskega prenosa vrednostnih papirjev na račun za sodni depozit.

Na kakšen način bo KDD vlagala predloge za sodni depozit?

Predloge za prenos vrednostnih papirjev v sodni depozit bo KDD podajala postopoma, upoštevaje zmožnosti sodišč, ter v skladu z načelom ekonomičnosti in v skladu s sledečimi kriteriji oziroma njihovo ustrezno kombinacijo:

1. prej se opravi prenos za pravne osebe kot za fizične osebe,

2. prej se opravi prenos portfeljev manjše individualne vrednosti kot večje,

3. prej se opravi prenos neobremenjenih kot obremenjenih vrednostnih papirjev,

4. prej se opravi prenos vrednostnih papirjev tistih izdajateljev, kjer je delež neprenesenih vrednostnih papirjev v izdaji večji,

5. prej se opravi prenos vrednostnih papirjev pasivnih imetnikov oziroma izdajateljev kot aktivnih imetnikov oziroma izdajateljev (za aktivne veljajo imetniki oziroma izdajatelji, ki so pristopili k procesom in postopkom, usmerjenim v dosego uskladitve z zakonskimi zahtevami, če je uskladitev mogoče pričakovati v razmeroma kratkem času)."

 

Kontakt

KDD d.d.
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana

Telefon

01 307 35 00

Faks

01 307 35 07

E-pošta info@kdd.si