Razpolaganje z vrednostnimi papirji

 

Da bi bil v centralnem registru vrednostnih papirjev opravljen prenos vrednostnih papirjev z računa obstoječega imetnika na račun novega imetnika (bodisi da je to zaradi prodaje bodisi zaradi podaritve bodisi iz katerega drugega razloga), morata biti v centralni register vneseni medsebojno ujemajoči se naročili osebe, ki vrednostne papirje izroča, ter osebe, ki vrednostne papirje sprejema. Naročilo za vsako posamezno osebo v centralni register vnese član KDD (banka ali borznoposredniška družba), ki vodi račun vrednostnih papirjev te osebe. Če obstoječi ali novi imetnik še nima računa vrednostnih papirjev, ki ga vodi član KDD, mora najprej pri članu KDD tak račun odpreti.

KDD ne le za prodaje vrednostnih papirjev, ki se opravijo preko borze, temveč tudi za izvenborzne prodaje omogoča, da se transakcija opravi s 100% varnostjo pred tveganjem nepravilne izpolnitve nasprotne stranke (sočasna izpolnitev izvenborznih poslov – uporaba mehanizma OTC-DvP).

KDD ne posreduje pri trgovanju z vrednostnimi papirji in jih ne odkupuje, zato se mora imetnik za pojasnila glede postopka, potrebnih dokumentov in stroškov obrniti na borznega posrednika.

Breme na nematerializiranem vrednostnem papirju je pravno dejstvo, ki omejuje pravice imetnika. Bremena so lahko:

  • pravica tretjih (zastavna pravica, prepoved razpolaganja) ali

  • drugo pravno dejstvo

(Več o bremenih glej 40. člen Regulativnih tehničnih navodil KDD.)

 

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana