Sprememba osebnih podatkov o imetnikih ali upravičencih

Zato fizičnim osebam, imetnikom vrednostnih papirjev, ki so vpisani v centralni register prebivalstva Republike Slovenije, ni treba vlagati zahtev za spremembo navedenih osebnih podatkov, saj je ta samodejna.

Za osebe, ki niso vpisane v centralni register prebivalstva (pravne osebe in fizične osebe, ki so tuji državljani oziroma nerezidenti), in za fizične osebe, ki so v centralnem registru vpisane z identifikacijsko številko KID in ne z EMŠO, navedeno ne drži. Zato spremembo njihovih osebnih podatkov KDD lahko izvrši samo na podlagi njihove zahteve.

 1. Kdo lahko vloži zahtevo za spremembo vpisa osebnih podatkov:

  Zahtevo za spremembo vpisa osebnih podatkov lahko vloži:

  • subjekt, ki je imetnik vrednostnih papirjev ali upravičenec, v svojem imenu;
  • skrbnik v imenu varovanca;
  • pooblaščenec v imenu subjekta;
  • sistemski član, ki vodi subjektov račun (račun stranke, račun za gospodarjenje ali hišni račun), v imenu subjekta.
 2. Vsebina zahteve za spremembo vpisa osebnih podatkov:

  Zahteva za spremembo vpisa osebnih podatkov mora obsegati:

  • osebne podatke o subjektu, ki so vpisani v centralnem registru;
  • dodatne oziroma nove podatke, katerih sprememba vpisa se zahteva.

  Zahteva se lahko vloži na predpisanem obrazcu, in sicer:

  • kadar zahtevo vloži fizična oseba v svojem imenu ali jo v njenem imenu vloži skrbnik oziroma pooblaščenec;

   Obrazec fizična oseba
  • kadar zahtevo vloži sistemski član v imenu fizične osebe;

   Obrazec sistemski član
  • kadar zahtevo vloži pravna oseba v svojem imenu ali jo v njenem imenu vloži sistemski član;

   Obrazec pravna oseba A
  • kadar zahtevo vloži podružnica pravne osebe v svojem imenu ali jo v njenem imenu vloži sistemski član;

   Obrazec pravna oseba B
  • kadar zahtevo vloži subjekt, ki je skupek premoženja z omejeno pravno sposobnostjo (npr. vzajemni sklad) v svojem imenu ali jo v njegovem imenu vloži sistemski član.;

   Obrazec pravna oseba C

  Zahteva je lahko tudi v obliki dopisa, vendar mora vsebovati vse na obrazcu navedene podatke.


 3. Priloge zahtevi za spremembo vpisa osebnih podatkov:

  Če zahtevo vlaga subjekt v svojem imenu, mora vlogi priložiti:

  • fizična oseba: veljavni potni list ali osebno izkaznico države, katere državljan je; če iz potnega lista oziroma osebne izkaznice niso razvidni vsi potrebni podatki, še drug ustrezen veljavni uradni dokument, na podlagi katerega bo mogoče preveriti pravilnost podatkov iz zahteve (npr. vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, rojstni list, poročni list, potrdilo matičnega urada o spremembi EMŠO ali osebnega imena, obvestilo KDD d.d. o dodelitvi številke KID, potrdilo Ministrstva za gospodarstvo o porabljenih sredstvih na certifikatnem računu …);
  • pravna oseba: izpisek iz poslovnega registra oziroma druge uradne evidence države sedeža, in če gre za tuj pravni subjekt tudi obvestilo KDD d.d. o dodelitvi številke KID;
  • podružnica pravne osebe: izpisek iz poslovnega registra oziroma druge uradne evidence države sedeža za podružnico in pravno osebo, katere podružnica je, in če gre za tuj pravni subjekt tudi obvestilo KDD d.d. o dodelitvi številke KID;
  • skupek premoženja z omejeno pravno sposobnostjo (npr. vzajemni sklad): izpisek iz poslovnega registra oziroma druge uradne evidence države sedeža (če ni uradne evidence, kopija ustanovitvenega akta in spremembe ustanovitvenega akta) in kopijo veljavnega potnega lista ali osebne izkaznice fizične osebe (če iz potnega lista oziroma osebne izkaznice niso razvidni vsi podatki, velja isto, kot je opisano v prvi alineji) oziroma izpisek iz poslovnega registra ali druge uradne evidence pravne osebe, ki upravlja to premoženje (če gre za tuj pravni subjekt, tudi obvestilo KDD d.d. o dodelitvi številke KID);

  Če zahtevo vlaga skrbnik v imenu subjekta, mora vlogi poleg listin, ki se nanašajo na varovanca in so naštete v prejšnjem odstavku, priložiti še:

  • odpravek odločbe o skrbništvu s potrdilom o pravnomočnosti;
  • svoj veljavni osebni dokument, na podlagi katerega je mogoče preveriti njegovo identiteto.

  Če zahtevo vlaga pooblaščenec v imenu subjekta, mora vlogi poleg listin, ki se nanašajo na pooblastitelja, priložiti še:

  • pooblastilo, na katerem je podpis pooblastitelja, overjen pri notarju ali na veleposlaništvu Republike Slovenije v tujini;
  • svoj veljavni osebni dokument na podlagi katerega je mogoče preveriti njegovo identiteto.

  Listine, ki se vlogi priložijo, morajo izkazovati spremembo osebnega podatka, ki je predmet zahteve, kakor tudi identiteto imetnika ali upravičenca pri katerem naj bi se spremenil osebni podatek.

  Zahtevo za spremembo osebnih podatkov lahko imetnik (subjekt) vloži tudi s posredovanjem borznega posrednika, kjer ima odprt račun stranke (imetnikov sistemski član). Če torej v imenu subjekta zahtevo vlaga sistemski član, je treba listine predložiti sistemskemu članu. Pravilnost podatkov, ki so predmet zahteve, mora v tem primeru preveriti sistemski član.


 4. Kako vložiti zahtevo za spremembo vpisa osebnih podatkov:

  Vloga se pošlje na naš naslov.

  KDD imetnika o izvršeni spremembi ne obvešča.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana