Obvestila

22.7.2004 SI0021105984 MR0N
22.7.2004 SI0021111990 MR0R

Zamenjava delnic zaradi spremembe nominalnega zneska delnic izdajatelja MERCATA d.d., pooblaščena investicijska družba in sprememba firme izdajatelja

Obvestilo št. 22.7.2004

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. Srg.: 2004/05784 z dne 09.07.2004 v sodni register pri izdajatelju MERCATA pooblaščena investicijska družba d.d., Ljubljana, vpisalo spremembe statuta in spremembo firme izdajatelja.

V zvezi z navedenim smo v centralnem registru vrednostnih papirjev, dne 22.07.2004, izvršili:

  • spremembo firme izdajatelja in sicer tako, da nova firma glasi MERCATA, finančna družba d.d.. Sedež, matična številka in koda izdajatelja v centralnem registru (PDMRC) ostanejo nespremenjeni;
  • zamenjavo delnic zaradi spremembe nominalnega zneska delnic MERCATA pooblaščena investicijska družba d.d., Ljubljana (oznaka delnic MR0N, nominalni znesek delnice 100,00 SIT).

Zamenjavo delnic smo v centralnem registru vrednostnih papirjev izvršili z vpisom delnic družbe MERCATA, finančna družba d.d. na račune oseb, ki so bili na dan 21.07.2004 imetniki delnic z oznako MR0N; in sicer tako, da se le te zamenjajo v razmerju 10 delnic MR0N za 1 novo navadno, imensko delnico družbe MERCATA, finančna družba d.d..

  • MERCATA, finančna družba d.d.
:
navadne imenske delnice, oznaka delnic MR0R, nominalni znesek delnice 1.000,00 SIT)

Zaradi zamenjave smo v centralnem registru vrednostnih papirjev, dne 22.07.2004, izbrisali vse delnice z oznako MR0N.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana