Obvestila

23.12.2004 SI0021112139 NK2R
23.12.2004 SI0021113251 DHLR
23.12.2004 SI0021113269 CPNR

Razdelitev družbe NK2 NALOŽBE upravljanje naložb d.d., Ljubljana z ustanovitvijo dveh novih družb

Razdelitev družbe NK2 NALOŽBE upravljanje naložb d.d., Ljubljana z ustanovitvijo dveh novih družb

S sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Srg.: 2004/11121 in opr. št. Srg.: 2004/11120, z dne 15.12.2004, je bila v sodni register vpisana razdelitev družbe NK2 NALOŽBE upravljanje naložb d.d., Ljubljana (prenosna družba) z ustanovitvijo dveh novih družb.

Zamenjavo delnic zaradi izvedbe razdelitve družbe NK2 NALOŽBE upravljanje naložb d.d., Ljubljana (prenosna družba), z ustanovitvijo nove družbe D HOLDING upravljanje naložb d.d., Domžale ter družbe CAP NALOŽBE upravljanje naložb d.d., Ljubljana, bomo v centralnem registru vrednostnih papirjev izvršili dne 23.12.2004.

Delnice navedenih družb bomo dne 23.12.2004 vpisali na račune oseb, ki so bili imetniki delnic prenosne družbe na dan 22.12.2004, v skladu s spodaj navedenim menjalnim razmerjem.

  • D HOLDING upravljanje naložb d.d., Domžale, navadne imenske delnice, oznaka DHLR, nominalni znesek 1.000,00 SIT, ISIN koda SI 002111325 1.
  • CAP NALOŽBE upravljanje naložb d.d., Ljubljana, oznaka CPNR, nominalni znesek 1.000,00 SIT, ISIN koda SI 002111326 9.

Menjalno razmerje in algoritem izračuna

1 (NK2R) : 0,5701 (DHLR) : 0,4299 (CPNR)

  • V skladu s splošnim menjalnim razmerjem se najprej izračuna število delnic DHLR, ki pripada imetniku delnic prenosne družbe (NK2 NALOŽBE d.d.) in sicer tako, da se število delnic prenosne družbe, katerih imetnik je posamezni delničar pomnoži z 0,5701. Če dobljeni rezultat ni celo število, se število z decimalko zaokroži navzgor na najbližje celo število in tako število delnic dodeli posameznemu delničarju.
  • Pri vsakem delničarju se od skupnega števila delnic, ki jih ima delničar pred oddelitvijo v prenosni družbi, odšteje število delnic D HOLDING d.d., ki jih delničar prejme po prejšnji alineji. Dobljeni rezultat (razlika) predstavlja število delnic, ki se posameznemu delničarju dodelijo v novi družbi CAP NALOŽBE d.d.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana