Obvestila

28.2.2003 SI0021111206 TFDR
28.2.2003 SI0021106115 TG2N
28.2.2003 SI0021111198 TRSR

Oddelitev družbe TRIGLAV STEBER II, pooblaščena investicijska družba, d.d., Ljubljana z ustanovitvijo nove družbe

S sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Srg 2003/00806 in sklepom opr. št. Srg.: 2003/00807 z dne 20.02.2003 je bila v sodni register vpisana oddelitev družbe TRIGLAV STEBER II, pooblaščena investicijska družba, d.d., Ljubljana ter sprememba statuta in sprememba firme izdajatelja. Zamenjavo delnic zaradi izvedbe oddelitve družbe TRIGLAV STEBER II, pooblaščena investicijska družba, d.d., Ljubljana (prenosna družba), z ustanovitvijo nove družbe TRIGLAV STEBER, pooblaščena investicijska družba, d.d., Ljubljana (prevzemna družba), bomo v centralnem registru vrednostnih papirjev izvršili dne 28.02.2003.

Delnice prevzemne družbe se bodo v centralnem registru vodile z oznako TRSR (v nadaljevanju: delnice TRSR), ISIN koda delnic je SI 002111119 8, nominalni znesek 100,00 tolarjev

Po izvedbi oddelitve družbe TRIGLAV STEBER II, pooblaščena investicijska družba, d.d., Ljubljana bomo izvedli zamenjavo oznake delnic in sicer iz TG2N v TFDR (ISIN koda delnic je SI 002111120 6, nominalna vrednost 1.000,00 tolarjev) ter ime firme v TRIGLAV STEBER, finančna družba, d.d., Ljubljana (sedež in matična številka izdajatelja ostanejo nespremenjeni); zaradi združitve delnic.

Delnice zgoraj navedenih družb, bomo dne 28.02.2003, vpisali na račune oseb, ki so bili imetniki delnic prenosne družbe na dan 26.02.2003, v skladu z navedenim menjalnim razmerjem.

Menjalno razmerje in algoritem izračuna

V skladu s splošnim menjalnim razmerjem se izračuna število delnic TRSR, ki pripade imetniku delnic TG2N in sicer tako, da se število delnic prenosne družbe, katerih imetnik je posamezni delničar pomnoži z 0,674436162, kar predstavlja rezultat koraka 1. Rezultat koraka 1 se odšteje od skupnega števila delnic, katerih imetnik je delničar; kar predstavlja rezultat koraka 2. Če je rezultat koraka 2 število, ki je deljivo z 10, se korak 3 preskoči. Če je rezultat koraka 2 število, ki ni deljivo z 10, se rezultat koraka 2 zaokroži na prvo število, ki je deljivo z 10, na naslednji način:

  • rezultat koraka 2 delimo z 10, če je število za decimalno vejico manjše od 0,5, se število zaokroži navzdol;
  • rezultat koraka 2 delimo z 10, če je število za decimalno vejico večje ali enako od 0,5, se število zaokroži navzgor.

Tako zaokroženo število pomnožimo z 10 in to je rezultat koraka 3. Nato se rezultat koraka 2 (če je bil korak 3 preskočen) oziroma rezultat koraka 3 odšteje od skupnega števila delnic, katerih imetnik je delničar pred oddelitvijo; kar predstavlja rezultat koraka 4. Delničar ima pravico do števila delnic novo ustanovljene družbe TRIGLAV STEBER, pooblaščena investicijska družba d.d., Ljubljana, ki je enaka rezultatu koraka 4, hkrati pa se enako število delnic prenosne družbe izbriše iz centralnega registra, zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala, zaradi izvedbe oddelitve.

Preostalo število delnic TG2N (delnice TG2N minus korak 4) se zamenja v razmerju 10 delnic TG2N z nominalno vrednostjo 100,00 tolarjev za eno novo navadno imensko delnico TFDR z nominalno vrednostjo 1.000,00 tolarjev.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana