Obvestila

5.12.2003 SI0021106016 NF2N
5.12.2003 SI0021112006 NF2R

Zamenjava delnic zaradi spremembe nominalnega zneska delnic izdajatelja NFD2 INVESTICIJSKI SKLAD, pooblaščena investicijska družba d.d., Ljubljana in sprememba firme izdajatelja

Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 28.11.2003 s sklepom opr. št. Srg.: 2003/05510 v sodni register pri izdajatelju NFD2 INVESTICIJSKI SKLAD, pooblaščena investicijska družba d.d., Ljubljana, vpisalo spremembe statuta in spremembo firme izdajatelja.
V zvezi z navedenim bomo v centralnem registru vrednostnih papirjev, dne 05.12.2003, izvršili:

  • spremembo firme izdajatelja in sicer tako, da nova firma glasi NFD HOLDING, finančna družba d.d.. Sedež, matična številka in koda izdajatelja v centralnem registru (PDNFD2) ostanejo nespremenjeni;
  • zamenjavo delnic zaradi spremembe nominalnega zneska delnic izdajatelja NFD2 INVESTICIJSKI SKLAD, pooblaščena investicijska družba d.d., Ljubljana (oznaka delnic NF2N, nominalni znesek delnice 100,00 SIT).

Zamenjavo delnic bomo v centralnem registru vrednostnih papirjev izvršili z vpisom delnic NFD HOLDING, finančna družba d.d. na račune oseb, ki so bili na dan 04.12.2003 imetniki delnic z oznako NF2N; in sicer tako, da se le te zamenjajo v razmerju 10 delnic NF2N za 1 novo navadno, imensko delnico družbe NFD HOLDING, finančna družba d.d..

NFD HOLDING, finančna družba d.d. navadne imenske delnice, oznaka delnic NF2R, nominalni znesek 1.000,00 SIT

Zaradi zamenjave bomo v centralnem registru vrednostnih papirjev, dne 5.12.2003, izbrisali vse delnice z oznako NF2N.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana