Obvestila

15.3.2002 SI0031101577 ZOMR1

Izbris in ponovna izdaja delnic družbe ZALOŽBA OBZORJA D.D.

Okrožno sodišče v Mariboru je dne 24.04.2001 izdalo sodbo opr. Št. III Pg 349/2000, s katero je razveljavilo sklep skupščine izdajatelja z dne 20.11.2000 o »zmanjšanju in sočasnem povečanju osnovnega kapitala družbe z izključitvijo prednostne pravice do vplačila dosedanjih delničarjev«.

Dne 20.02.2002 je isto sodišče s sklepom opr. Št. Srg 2002/00696 vpisalo navedeno sodbo in na podlagi te sodbe razveljavilo sklep, vpisan pod opr. Št. Srg 639/2001 z dne 5.4.2001, s katerim je vpisalo sklep skupščine izdajatelja z dne 20.11.2000 o zmanjšanju in povečanju osnovnega kapitala.

V zvezi z navedenim bomo v centralnem registru KDD dne 15.03.2002:

  • izvršili izbris delnic iz računov imetnikov in sicer v takšnem številu kot jih je v nalogu za izbris navedel izdajatelj;
  • zaradi evidentiranja korporacijske akcije ponovne izdaje delnic, ki so bile zaradi združitve delnic razveljavljene, se spremeni oznaka vrednostnega papirja izdajatelja: ZOMR v ZOMR1. ISIN koda delnic (SI 003110157 7) ostane nespremenjena. Nominalni znesek ene delnice je 1.000,00 SIT.

Hkrati je izdajatelj podal tudi nalog za ponovno izdajo delnic, ki so bile zaradi združitve delnic razveljavljene in iz centralnega registra izbrisane. Delnice se izdajo z vpisom na račune imetnikov, navedenih v nalogu izdajatelja, tako da se za vsako delnico ZOMR1 dodatno izda 1,45896394572925 delnice ZOMR1.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana