Obvestila

15.4.2002 SI0021110943 K4NR
15.4.2002 SI0021110950 K4SR
15.4.2002 SI0021105885 KS4N

Razdelitev družbe KS – SKLAD 4 PID d.d.

S sklepi Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. Srg 2002/02915 in Srg 2002/02539 z dne 28.03.2002 je bila v sodni register vpisana razdelitev družbe KS – SKLAD 4 PID D.D.. Zamenjavo delnic zaradi izvedbe razdelitve družbe KS – SKLAD 4 PID D.D. (prenosna družba), z ustanovitvijo novih družb KS4 NALOŽBE D.D. in KS – SKLAD 4 PID D.D. (prevzemni družbi), bomo v centralnem registru vrednostnih papirjev izvršili dne 15.4.2002.

Delnice novih družb bomo dne 15.4.2002 vpisali na račune oseb, ki so bili imetniki delnic prenosne družbe na dan 12.04.2002, v skladu z navedenim menjalnim razmerjem.

  • KS4 NALOŽBE, družba za investiranje in nepremičnine d.d. navadne imenske delnice, oznaka K4NR, nominalni znesek 1.000,00 SIT
  • KS – SKLAD 4, pooblaščena investicijska družba d.d. navadne imenske delnice, oznaka K4SR, nominalni znesek 100,00 SIT

Menjalno razmerje in algoritem izravnave
1 KS4N : (0,035/0,95) K4NR : (0,60/0,95) K4SR

  • Najprej se v skladu s splošnim menjalnim razmerjem izračuna celo število delnic K4NR, ki pripada imetniku delnic KS4N. Dobljeni rezultat se zaokroži navzdol na najbližje celo število in tako število delnic dodeli posameznemu delničarju.
  • Izračuna se skupni nominalni znesek delnic K4NR, ki je bil dodeljen posameznemu delničarju. Ta znesek se odšteje od skupnega nominalnega zneska delnic, ki je posameznemu delničarju pripadel v prenosni družbi. Razliko se deli z nominalno vrednostjo delnice K4SR. Dobljeni rezultat predstavlja število delnic K4SR.

Zaradi zamenjave se dne 15.4.2002 iz centralnega registra vrednostnih papirjev izbrišejo vse delnice prenosne družbe z oznako KS4N.

Zaradi izvršitve postopka dne 15.04.2002 poslovanje z vrednostnimi papirji, ki so vključeni v zamenjavo, ne bo možno. Nepopolne naloge v sistemu registra KDD bomo izbrisali.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana