Obvestila

8.11.2002 SI0021105968 ML0G
8.11.2002 SI0021110588 MLHR

Oddelitev družbe MODRA LINIJA PID D.D. z ustanovitvijo nove družbe

S sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. Srg 2002/00942 z dne 25.10.2002 je bila v sodni register vpisana oddelitev družbe MODRA LINIJA, pooblaščena investicijska družba, d.d., Ljubljana. Zamenjavo delnic zaradi izvedbe oddelitve družbe MODRA LINIJA, pooblaščena investicijska družba, d.d. (prenosna družba), z ustanovitvijo nove družbe MODRA LINIJA holding, finančna družba, d.d., bomo v centralnem registru vrednostnih papirjev izvršili dne 08.11.2002.

Zaradi evidentiranja korporacijske akcije bomo istočasno spremenili oznako delnic pri prenosni družbi; in sicer iz ML0N v ML0G. ISIN koda delnic (SI 002110596 8) in oznaka izdajatelja ostaneta nespremenjeni.

Delnice spodaj navedenih družb bomo dne 08.11.2002 vpisali na račune oseb, ki so bili imetniki delnic prenosne družbe na dan 07.11.2002, v skladu z navedenim menjalnim razmerjem.

  • MODRA LINIJA, pooblaščena investicijska družba, d.d. Koper, navadne imenske delnice, oznaka ML0G, nominalni znesek 100,00 SIT.
  • MODRA LINIJA holding, finančna družba, d.d., navadne imenske delnice, oznaka MLHR, nominalni znesek 1.000,00 SIT, ISIN koda SI 002111058 8.

Menjalno razmerje in algoritem izračuna
V skladu s splošnim menjalnim razmerjem se najprej izračuna število delnic MLHR, ki pripade imetniku delnic ML0G in sicer tako, da se število delnic prenosne družbe, katerih imetnik je posamezni delničar pomnoži z 0,0355429093.

Če dobljeni rezultat ni celo število, se rezultat zmnožka zaokroži na prvo celo število na naslednji način:

  • če je število za decimalno vejico manjše od 0,5, se število zaokroži navzdol;
  • če je število za decimalno vejico večje ali enako od 0,5, se število zaokroži navzgor.

Tako dobljeno število delnic MLHR pripada posameznem imetniku delnic prenosne družbe. Dobljeno število delnic MLHR se pomnoži z 10, zmnožek pa odšteje od skupnega števila delnic prenosne družbe, katerih imetnik je posamezni delničar. Tako izračunano število delnic ML0G se dodeli posameznemu delničarju prenosne družbe.

Zaradi zamenjave oznake delnic ML0N v ML0G bomo, dne 08.11.2002, iz centralnega registra vrednostnih papirjev izbrisali delnice prenosne družbe z oznako ML0N.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana