Obvestila

10.1.2001 SI0031110065 MEHR
10.1.2001 SI0021105984 MR0N

Delitev družbe Mercata d.d., pooblaščena investicijska družba

Z vpisom ustreznih sklepov v sodni register dne 5.1.2001 je Mercata d.d. pooblaščena investicijska družba (v nadaljevanju: prenosna družba) zmanjšala osnovni kapital zaradi oddelitve družbe z ustanovitvijo nove družbe Mercata holding, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb d.d.

V zvezi z navedenim bomo v centralnem registru KDD dne 15.1.2001 delnice prenosne družbe z oznako MR0N v številu, ki ustreza izračunu na podlagi spodaj navedenega algoritma in menjalnega razmerja, zamenjali za delnice novo ustanovljene družbe (MHLR). Zamenjava delnic se v registru KDD izvrši tako, da bomo na računih vrednostnih papirjev oseb, ki so na presečni dan 13.1.2001 imetniki delnic MR0N, izbrisali celotno število delnic MR0N in vpisali ustrezno število delnic MR0N in delnic MHLR.

- Mercata holding d.d. navadne imenske delnice, oznaka MHLR, nominalni znesek 1.000,00 SIT

Izračun števila delnic MHLR:
1. skupno število delnic MR0N imetnika se pomnoži z 0,5,
2. rezultat zaokroži na prvo najbližje število, ki je deljivo z 10 (5 se zaokroži navzgor),
3. dobljeno število se deli z 10.

Izračun števila delnic MR0N, ki se ne zamenjajo:
1. razlika med nominalno vrednostjo delnic MR0N pred menjavo in med nominalno vrednostjo izračunanih delnic MHLR deljena s 100.

Izračun števila novih delnic se izvrši na podlagi skupnega števila delnic MR0N posameznega imetnika, nove delnice bomo na podlagi skupnega izračuna sorazmerno razporedili po računih vrednostnih papirjev.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana