Obvestila

7.11.2005 SI0022102493 NLB19

Izdaja obveznic izdajatelja NLB d.d.

Izdaja obveznic izdajatelja NLB d.d.

Dne 7.11.2005 smo v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisali obveznice izdajatelja Nova Ljubljanska banka d.d., ki smo jim dodelili oznako NLB19 in ISIN kodo SI0022102493.

Obveznice smo vpisali z naslednjimi bistvenimi sestavinami :

 

  • vrsta vrednostnega papirja : navadna obveznica
  • izdajatelj : Nova Ljubljanska banka d.d., matična številka: 5860571
  • obveznice so imenske
  • nominalni znesek, na katerega se glasi obveznica : 100.000,00 SIT
  • dospetje obveznice : datum dospetja zadnjega izplačila je 30.september 2016
  • obrestna mera in način obračuna obresti : Nespremenljiva obrestna mera je 4,00% letno. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti. Obresti se začnejo obračunavati 30. septembra 2005. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 30. septembra 2005, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.
  • način in obdobje izplačila : Obresti dospevajo v plačilo letno za nazaj, vsakega 30. septembra v letu, do dospetja obveznice. Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo v celoti ob dospetju obveznice, t. j. 30. septembra 2016. Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.
  • presečni dan za izplačilo obresti in glavnice : Upravičenec do izplačila obresti oziroma glavnice je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice štiri delovne dni pred dnevom dospelosti obresti oziroma glavnice.
  • skupna nominalna vrednost celotne izdaje: 10.000.000.000,00 SIT.

 

Po opravljenem vpisu je v centralnem registru vpisano skupno 100.000 obveznic z oznako NLB19.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana