Obvestila

31.7.2013 SI0032500637 MEL07

Izdaja komercialnih zapisov člana-izdajatelja MERCATOR, d.d.

Obvestilo št. 131/2013

Dne 31.07.2013 smo v centralni register vrednostnih papirjev vpisali komercialne zapise člana-izdajatelja MERCATOR, d.d. z oznako MEL07 (ISIN koda SI0032500637, CFI koda DYZUXR).

Komercialne zapise smo v centralni register vpisali z naslednjimi bistvenimi sestavinami:

- vrsta vrednostnega papirja: instrument denarnega trga – komercialni zapis,
- izdajatelj: POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana,
- matična številka: 5300231,
- komercialni zapisi so imenski,
- komercialni zapisi so prosto prenosljivi,
- nominalni znesek, na katerega se glasi posamezni komercialni zapis: 1.000,00 EUR,
- dospetje komercialnega zapisa: 20.12.2013,

- način izplačila obveznosti iz komercialnih zapisov:
Obveznosti iz naslova komercialnega zapisa so izplačane ob dospelosti dne 20.12.2013 v znesku nominalne vrednosti komercialnega zapisa. Izplačilo se izvede v celoti v enkratnem znesku. V vmesnem času komercialni zapisi ne izplačujejo obresti.
Če dan dospelosti obveznosti ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku komercialnega zapisa oziroma upravičencu do izplačila ne pripadejo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz komercialnih zapisov do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času, in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.

- presečni dan za izplačilo obveznosti iz komercialnih zapisov:
Upravičenec do izplačila obveznosti iz komercialnega zapisa je imetnik komercialnega zapisa ali druga upravičena oseba, ki je dva delovna dneva pred dospelostjo vpisana v centralnem registru.

- skupni nominalni znesek celotne izdaje: 15.000.000,00 EUR.

Po opravljenem vpisu je v centralnem registru vpisanih 15.000 komercialnih zapisov z oznako MEL07.
 

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana