Obvestila

27.11.2006 SI0022102667 NLB22

Izdaja obveznic izdajatelja NLB d.d.

Izdaja obveznic izdajatelja NLB d.d.

Dne 27. 11. 2006 smo v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisali obveznice izdajatelja Nova Ljubljanska banka d.d., ki smo jim dodelili oznako NLB22 in ISIN kodo SI0022102667.

Obveznice smo vpisali z naslednjimi bistvenimi sestavinami :

 

  • vrsta vrednostnega papirja: navadna obveznica
  • izdajatelj: Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana
  • matična številka: 5860571
  • obveznice so imenske
  • nominalni znesek, na katerega se glasi obveznica: 23.964,00 SIT
  • dospetje obveznice: datum dospetja zadnjega izplačila je 09.11.2011
  • obrestna mera in način obračuna obresti:

 

Obrestna mera je spremenljiva in je enaka šestmesečnemu EURIBOR-u, povečanemu za 25 b.t. letno. Pribitek nad šestmesečnim EURIBOR-om je nespremenljiv. Obresti se obračunavajo od nominalnega zneska obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalnim zneskom obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in 360 dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti.

Obresti se začnejo obračunavati 09.11.2006. Obresti se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na dan dospelosti prejšnjega plačila obresti (oziroma 09.11.2006, če gre za prvo obrestno obdobje) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.EURIBOR se za potrebe obrestovanja obveznic ugotavlja dva delovna dneva pred začetkom novega obračunskega obdobja in je nespremenljiv za celotno obračunsko obdobje. Prvič se šestmesečni EURIBOR določi 07.11.2006 in velja za obdobje od 09.11.2006 do vključno 08.05.2007.

 

  • obračunska obdobja (amortizacijski načrt) ter način izplačila obresti in glavnice:

 

Obresti dospevajo v plačilo polletno za nazaj, vsakega 09.05. in 09.11. v letu, do dospetja obveznice.

Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.

 

  • presečni dan za izplačilo obresti in glavnice: Upravičenec do izplačila obresti oziroma glavnice je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice štiri delovne dni pred dnevom dospelosti obresti oziroma glavnice.
  • skupna nominalna vrednost celotne izdaje: 7.163.798.160,00 SIT

 

Po opravljenem vpisu je v centralnem registru vpisano skupno 298.940 obveznic z oznako NLB22.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana