Pogosta vprašanja - Korporacijska dejanja

 • Ali mora izdajatelj zaradi uveljavitve enotnih evropskih standardov izplačila izvrševati v drugačnih (krajših) rokih?

  Enotni evropski standardi določajo samo rok, ki lahko mine med presečnim dnem (t.j. dnem, ki je odločilen za določitev kroga upravičencev do izplačila) ter dnem, ko naj bi bilo opravljeno izplačilo. V skladu z enotnimi evropskimi standardi ta rok naj ne bi bil daljši od enega delovnega dne.

  Navedeno pa ne pomeni, da izdajatelj ne bi mogel (iz razloga uravnavanja likvidnosti ipd.) izplačilnega dne še vedno določiti kot npr. 60. ali 90. dne po skupščini. V takem primeru je potrebno zgolj zamakniti presečni dan na en delovni dan pred dnem izplačila.

  Iz razloga minimalnega roka, ki mora v skladu z enotnimi evropskimi standardi miniti od najave korporacijskega dejanja izplačila do dneva izplačila, pa presečni dan ne more biti več določen kot dan zasedanja skupščine (ali celo pred tem dnem). Najzgodnejši dan, ki je lahko določen kot presečni dan za izplačila, mora biti vsaj tri delovne dni po skupščini (ob predpostavki, da bo izdajatelj v komunikaciji s KDD poskrbel za najavo korporacijskega dejanja izplačila še isti delovni dan, kot bo izvedena skupščina).

  Dodatno pojasnilo za izdajatelje dolžniških vrednostnih papirjev: uveljavitev enotnih evropskih standardov ne posega v že obstoječa razmerja med izdajatelji in imetniki dolžniških vrednostnih papirjev, kot izhajajo iz veljavnih prospektov oziroma ekvivalentnih ponudbenih dokumentov. Pri izdajah novih dolžniških vrednostnih papirjev pa KDD spremlja, da je plačilni dan določen kot en delovni dan po presečnem dnevu.

 • Kakšen je postopek vračila tistega dela zneska, nakazanega s strani izdajatelja KDD za namen izplačil, ki ni bil izplačan?

  KDD si seveda ne prilašča zneskov, namenjenih izplačilu upravičencem, ki niso nakazani pooblaščenim članom KDD za te upravičence. To pa ne pomeni, da bi izdajatelj že v izhodišču lahko prejudiciral, da določenih zneskov ne bo mogoče nakazati članom KDD v zastaralnem roku oziroma da bi že izhodiščno nakazilo KDD lahko zmanjševal za zneske, ki jih po stanju na presečni dan naj ne bi bilo mogoče nakazati upravičencem. Izdajatelj lahko izhodiščno nakazilo KDD zmanjša samo za znesek, za katerega izplačilo po zakonu ni mogoče (takšen primer so npr. lastne delnice). Znesek, za katerega ni gotovo, da ga KDD v celotnem teku zastaralnega roka ne bi mogla nakazati članu KDD za račun upravičenca, mora izdajatelj v izhodišču založiti in ga KDD izdajatelju vrne šele po poteku zastaralnega roka v tistem delu, ki v tem času dejansko ni nakazan članu KDD za račun upravičenca. S tem so za izplačevanje denarnih obveznosti uveljavljena enaka pravila, kot so že doslej veljala za denarna izplačila pri drugih korporacijskih dejanjih (npr. denarna doplačila v primeru pripojitev itd.).

  Glede na navedeno razlogi, kot so npr. nepopolni podatki, tek zapuščinskega postopka ipd. niso razlog za zniževanje zneska, ki ga mora izdajatelj nakazati na fiduciarni račun KDD.

 • Ali lahko izdajatelj pobota obveznost izplačila s kakšno obveznostjo upravičenca do izdajatelja?

  V strukturi, ko je izvajanje izplačil iz vrednostnih papirjev eno izmed korporacijskih dejanj po enotnih evropskih standardih, za pobotanje med izdajateljem in imetnikom, zakonski pogoji niso več izpolnjeni,  saj ni podana vzajemnost (izdajatelj mora namreč izplačila izpolniti preko KDD in članov KDD, medtem ko za imetnika ob predpostavki, da njegova obveznost ne bo neposredno vezana na imetništvo vrednostnega papirja, to ne velja).

  Če bo izdajatelj kljub temu terjatev do imetnika želel pobotati s svojo obveznostjo izplačila iz vrednostnih papirjev, bo ravnal v nasprotju z zakonom in bo zato potencialno odškodninsko odgovoren v skladu s splošnimi pravili o odškodninski odgovornosti.

  Navedeno pa ne pomeni, da izdajatelj svojim delničarjem izplačil ne bi mogel izvrševati že medletno, a bo v takem primeru moral upoštevati pravila za izplačilo vmesnih dividend in vse delničarje enako obravnavati.

 • Ali so uvedene kakšne posebnosti za izdajatelje prinosniških vrednostnih papirjev?

  Za izdajatelje prinosniških vrednostnih papirjev z vidika izvajanja izplačil iz vrednostnih papirjev ni nobenih posebnosti glede na vse navedeno za izdajatelje imenskih vrednostnih papirjev.

  Posebnosti za izdajatelje prinosniških vrednostnih papirjev še naprej ostajajo z vidika izvajanja skupščin.

 • Kakšna je cena izvajanja izplačil prek KDD za izdajatelja?

  Plačevanje nadomestil v zvezi s korporacijskimi dejanji, med katere po novem spadajo tudi izplačila, ureja Cenik KDD.

 • Ali mora izdajatelj za izvajanje korporacijskih dejanj preko KDD pridobiti LEI številko?

  LEI številka (Legal Entity Identifier) je globalna enolična identifikacija pravnih oseb, katere uvajanje teče na pobudo skupine najrazvitejših držav G20.

  Obveznost pridobitve LEI za pravno osebo, ki je izdajatelj vrednostnih papirjev v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, ne temelji na obveznosti izvajanja korporacijskih dejanj v skladu z enotnimi evropskimi standardi, temveč temelji na regulatornih tehničnih standardih Evropske komisije, izdanih zaradi izvrševanja Uredbe o izboljšanju poravnave vrednostnih papirjev in o centralnih depozitarjih (Uredba EU št. 909/2014).

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana