Pogosta vprašanja

 • Kako lahko dobim delniško knjigo določene delniške družbe?

  KDD lahko posreduje podatke o imetnikih imenskih vrednostnih papirjih na podlagi prejete zahteve. V pomoč pri naročanju izpisa podatkov vam je obrazec Naročilo javnih podatkov iz delniške knjige imetnikov.
  Zahtevo lahko pošljete po pošti na naslov KDD d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, vaše naročilo nas bo doseglo tudi po elektronski pošti (DK@kdd.si),  če je podpisana zahteva skenirana in poslana v priponki. Po prejemu zahteve vam KDD izstavi ponudbo za plačilo nadomestila za izpis podatkov in po izvršenem plačilu prejmete zahtevano delniško knjigo v obliki, kot jo naročite.

 • Kako dobim izpis stanja na izbrani datum?

  Če želite prejeti izpis stanja na izbrani datum po pošti na naslov stalnega prebivališča oz. na naslov, ki je v registru vrednostnih papirjev vpisan kot naslov za pošiljanje pošte, je najpreprosteje, da nam to sporočite prek vpisa vaših podatkov v spletni obrazec za naročilo ali pa nam to sporočite po pošti.  Več

 • Kje lahko prodam vrednostne papirje in kakšni so stroški prodaje?

  KDD ne posreduje pri trgovanju z vrednostnimi papirji. Za informacije glede prodaje ali nakupa vrednostnih papirjev se morate obrniti na katerega izmed borznih posrednikov pri borznoposredniških hišah ali bankah. https://www.kdd.si/izdajatelji-in-ostali-clani/sistemski-clani

 • Kredit sem že poplačal/-a, zdaj pa sem od upnika prejel/-a nalog za izbris zastavne pravice. Kaj naj storim?

  Tako vpise kot izbrise zastavnih pravic uredite pri članih KDD. Če urejate izbris zastavne pravice, se obrnite na člana, pri katerem ste uredili vpis zastavne pravice. Če imate potrdilo o vpisu zastavne pravice, je član, na katerega se obrnete, naveden v rubriki zastavni član.
  Za vpis zastavne pravice se prav tako obrnite na katerega izmed članov KDD. Pri tem vas želimo opozoriti, da zastavne pravice ni mogoče vpisati na skupnem namenskem računu za prenos na KAD. Zato se za vpis zastavne pravice obrnite na člana, kjer imate odprt račun stranke, ali pa si ga prosto izberite.

 • Kako lahko na dom dobivam ponudbe različnih družb glede odkupa mojih vrednostnih papirjev? V ponudbi je točno navedeno število mojih delnic. Ali so podatki v delniški knjigi javni?

  V skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (glejte ZNVP-1, 39. člen) so podatki v delniški knjigi oziroma registru imenskih vrednostnih papirjev javni (razen podatka o davčni številki in enolični identifikaciji fizične osebe) in jih mora KDD na zahtevo posredovati. In če ste med imetniki vrednostnega papirja, katerega delniško knjigo nekdo zahteva, ta oseba iz delniške knjige izve, koliko vrednostnih papirjev izdajatelja posedujete in vam lahko pošlje ponudbo za odkup.
  Pri tem je pomembno razlikovati, da nihče razen upravnih organov ob vodenju postopka proti imetniku ne dobi vpogleda na račun imetnika vrednostnih papirjev; to pomeni, da ne more izvedeti, katere in koliko vrednostnih papirjev ima določen imetnik, razen imetnik sam.
  Ukrepanje glede tega, da osebe podatke iz delniških knjig uporabljajo za neposredno trženje svojih storitev, ni v pristojnosti KDD.

 • Čeprav nisem trgoval/-a z vrednostnimi papirji, se stanje na zadnjem izpisu ne ujema s prejšnjim. Je to pomota? Kako lahko preverim?

  Zaradi korporacijskih dejanj delniških družb (na primer spojitev, pripojitev, prevzemov, zmanjšanja osnovnega kapitala in podobno) se stanje na vašem računu vrednostnih papirjev lahko ne ujema s predhodnim. Temelj izvedenih korporacijskih dejanj izdajateljev vrednostnih papirjev, ki so vpisani v centralni register KDD, je naveden v naših obvestilih. Obvestilo boste najlaže našli s pomočjo iskalnika. Za več pojasnil se obrnite na izdajatelja zadevnih vrednostnih papirjev.

 • Na mojih delnicah je vpisana pravica tretjih. Dolg sem poplačal/-a, moje delnice pa so še vedno obremenjene. Zakaj?

  KDD izbriše sklep o prepovedi razpolaganja in zastavno pravico isti dan, ko prejme overjen prepis (original) pravnomočnega sklepa sodišča, če je bil izdan sklep o izvršbi oziroma sklep davčnega urada o ustavitvi postopka, če je bila izdana davčna izvršba. Svetujemo vam, da se obrnete na državni organ, ki je sklep izdal.

 • Za uveljavljanje določenih pravic moram predložiti potrdilo, da nimam nič vrednostnih papirjev. Kako lahko pridobim potrdilo?

  Zahteva je enaka kot za izpis stanja, samo da v primeru, da na računu nimate vrednostnih papirjev oziroma v registru niste vpisani kot imetnik vrednostnih papirjev, KDD za to storitev ne zaračunava nadomestila. Več

 • Podedoval/-a sem delnice. Kaj moram storiti, da se prenesejo na moj račun?

  Ker sodišče o dedovanju vrednostnih papirjev ne obvesti KDD, morate zahtevo za prenos vrednostnih papirjev vložiti sami. V zahtevi morate sporočiti številko vašega računa pri sistemskem članu KDD, v dobro katerega želite, da se opravi prenos. Zahtevo lahko vložite pri sistemskem članu KDD ali neposredno pri KDD. Zahtevi morate priložiti sodni sklep o dedovanju.  Več

 • Zakaj nimam na računu več delnic in podrejenih obveznic Probanke, NKBM, NLB, Abanke in Factor banke?

  19.12.2013 je KDD zaradi prenehanja delnic z oznakami NLB, KBMR, ABKN, FBN, PRBP in PRBR ter prenehanja podrejenih obveznic z oznakami NLB26, KBM9, FB09, FB16, FB22, FB24, FB25, PRB9, PRB11 in PRB12, do česar je prišlo na podlagi odločb Banke Slovenije, vse navedene vrednostne papirje izbrisala iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev.

  KDD je dne 19.12.2013 iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev izbrisala:

  vse delnice Nove Ljubljanske banke d.d. z oznako NLB,
  vse delnice Nove Kreditne banke Maribor d.d. z oznako KBMR,
  vse delnice Abanke d.d. z oznako ABKN,
  vse delnice Factor banke d.d. z oznako FBN,
  vse delnice Probanke d.d. z oznakama PRBP in PRBR,
  vse podrejene obveznice Nove Ljubljanske banke d.d. z oznako NLB26,
  vse podrejene obveznice Nove kreditne banke Maribor d.d. z oznako KBM9,
  vse podrejene obveznice Factor banke d.d. z oznakami FB09, FB16, FB22, FB24 in FB25 ter
  vse podrejene obveznice Probanke d.d. z oznakami PRB9, PRB11 in PRB12.
   

  KDD je izbris teh vrednostnih papirjev opravila zaradi odločb Banke Slovenije:

  opr. št. 24.20-021/13-010 z dne 17.12.2013,
  opr. št. 24.20-022/13-009 z dne 17.12.2013,
  opr. št. 24.20-023/13-009 z dne 17.12.2013,
  opr. št. 24.20-030/13-009 z dne 17.12.2013 ter
  opr. št. 24.20-029/13-009 z dne 17.12.2013.


  Z navedenimi odločbami je Banka Slovenije namreč odločila, da vse naštete delnice in podrejene obveznice prenehajo.

  Izbris naštetih delnic in podrejenih obveznic iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev zato pomeni zgolj prenehanje evidentiranja pravic, ki pa so prenehale že pred samim izbrisom iz centralnega registra in neodvisno od njega.

  Vse nove delnice Nove Ljubljanske banke d.d. z oznako NLBS, Nove Kreditne banke Maribor d.d. z oznako KBMS, Abanke d.d. z oznako ABKS, Factor banke d.d. z oznako FBNS in Probanke d.d. z oznako PRBS pa je KDD v skladu z nalogom za izdajo vpisala na račun Republike Slovenije.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana