Upravljanje

Uprava

Uprava KDD vodi, zastopa in družbo predstavlja samostojno in na lastno odgovornost.

Dvočlansko upravo družbe KDD sestavljata:

  • Boris Tomaž Šnuderl

    Boris Tomaž Šnuderl

    predsednik uprave

  • Davor Pavič

    Davor Pavič

    član uprave

Nadzorni svet

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe. Od uprave lahko kadarkoli zahteva, naj mu poda ustno ali pisno poročilo o zadevah družbe.

Nadzorni svet potrjuje splošne akte družbe, ki se nanašajo na opravljanje njene dejavnosti ter na razmerja med KDD in njenimi člani. Člani nadzornega sveta so:  

 

Srečko Kenda

Predsednik
Goldinar d.o.o.

Branka Remškar

Namestnica predsednika
REMBRAN d.o.o.

Leon Klemše

Član
Modra linija holding, d.o.o.

Denis Kostervc

Član
Odvetniška pisarna Kostrevc, d.o.o.

Rok Šketa

Član
KDD d.o.o.

 

Družbeniki

Osnovni kapital KDD znaša 724.002,67 EUR. Družbeniki uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe v skladu z vsakokrat veljavno družbeno pogodbo (le-ta je dostopna na spletnih straneh AJPES).

Vsakih dopolnjenih 10.000 EUR osnovnega vložka daje družbeniku en glas. Če gre za odločanje o prenehanju, preoblikovanju ali drugih statusnih spremembah družbe, o spremembi družbene pogodbe ali o povečanju obremenitev družbenikov, daje družbeniku en glas vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega vložka. Skupščina odloča o imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, izplačilu dobička družbenikom, spremembah družbene pogodbe, ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala, izključitvi in izstopu družbenikov, prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju, imenovanju revizorja ter o drugih zadevah, določenih v zakonu, ki ureja gospodarske družbe, oziroma v družbeni pogodbi.

Družbeniki imajo do KDD dodatne obveznosti, ki izhajajo iz vsakokrat veljavne Uredbe (EU) št. 909/2014 in iz delegiranih uredb, ter obveznosti, ki družbi omogočajo ali olajšujejo izpolnjevanje zahtev po navedeni uredbi ali delegiranih uredbah.

Vsaka fizična ali pravna oseba brez odlašanja obvesti KDD in Agencijo za trg vrednostih papirjev o odločitvi glede pridobitve ali odsvojitve poslovnega deleža, ki povzroči spremembo oseb, ki izvajajo kontrolo nad delovanjem KDD. V preteklosti (pred preoblikovanjem KDD v d.o.o.) so takratni delničarji obveščali KDD tudi o doseganju ali preseganju praga pomembnega deleža v smislu Zakona o trgu finančnih instrumentov (Obvestila o spremembi pomembnih deležev), kar pa sedaj več ne prihaja v poštev.

 

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Z namenom preprečevanja širjenja okužb s SARS CoV2 strank do nadaljnega ne sprejemamo osebno; vloge stranke lahko pošljejo po pošti ali prek e-pošte.