Upravljanje

Uprava

Uprava KDD vodi, zastopa in družbo predstavlja samostojno in na lastno odgovornost.

Dvočlansko upravo družbe KDD sestavljata:

 • Boris Tomaž Šnuderl

  Tomaž Boris Šnuderl

  predsednik uprave

  • Davor Pavič

   Davor Pavič

   član uprave

Nadzorni svet

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe. Od uprave lahko kadarkoli zahteva, naj mu poda ustno ali pisno poročilo o zadevah družbe.

Nadzorni svet potrjuje splošne akte družbe, ki se nanašajo na opravljanje njene dejavnosti ter na razmerja med KDD in njenimi člani. Člani nadzornega sveta so:  

 

Branka Remškar

Predsednica
REMBRAN d.o.o.

Rok Šketa

Namestnik predsednice
KDD d.d.

Iztok Kovač

Član, predstavnik delavcev
KDD d.d.

Iztok Klemenc

Član, predstavnik delavcev
KDD d.d.

Martin Maček

Član, predstavnik delavcev
KDD d.d.

Rajko Stanković

Član

Grega Tekavec

Član

Lidija Virant

Članica

Melita Trop Đukić

Članica

Delničarji

Osnovni kapital KDD znaša 1.086.004,00 EUR. Delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe v skladu z vsakokrat veljavnim statutom družbe (le-ta je dostopen na spletnih straneh AJPES).

Delnice KDD so oblikovane kot imenske kosovne prosto prenosljive delnice in dajejo njihovim imetnikom naslednje pravice: (i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe v skladu z zakonom in statutom, (ii) pravico do dela dobička družbe oziroma dividende v skladu z vsakokratnim sklepom družbe o uporabi dobička in (iii) pravico do sorazmernega dela premoženja, ki ostane po likvidaciji ali stečaju družbe. Vsaka delnica njenemu imetniku daje pravico do enega glasu.

Delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah na skupščini družbe. Skupščina odloča o imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, uporabi bilančnega dobička, spremembah statuta, ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala, prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju, imenovanju revizorja ter o drugih zadevah, določenih v zakonu, ki ureja gospodarske družbe, oziroma v statutu.

KDD prejeta obvestila delničarjev o spremembi pomembnih deležev objavlja na naslednji povezavi (Obvestila o spremembi pomembnih deležev).

 

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana