Zgodovinski mejniki

2022

KDD je tudi v letu 2022 nadaljevala z nadgradnjo Projekta T2S za potrebe združevanja platform sistemov T2S in TARGET2. Skladno z odločitvijo Sveta ECB je bila migracija na konsolidirano platformo T2-T2S zamaknjena za štiri mesece, tj. z 21. novembra 2022 na 20. marec 2023.

Skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/1229, ki predvideva sprejetje ukrepov za zagotavljanje discipline pri poravnavi, je KDD s 1. februarjem začela z obračunom denarnih kazni v primerih pozne uparitve poravnalnih inštrukcij in/ali pozne poravnave.

Zaradi poostrenih varnostnih razmer v svetu smo še intenzivneje spremljali razmere na področju kibernetske varnosti ter izvedli potrebne dodatne ukrepe za utrjevanje kibernetske odpornosti.

Že vrsto let kot strokovnjaki delujemo pri razvoju in kreiranju novih ISO standardov, ki so ključni za delovanje finančnih trgov. Tudi v letu 2002 smo kot strokovni člani sodelovali v ISO/TC 68/SC 8, natančneje v svetovalni in delovni skupini Fintech TAG1 ter v številnih drugih delovnih skupinah (ISIN, CFI, FISIN, LEI, vLEI, DTI, ELF, OOR). Obenem KDD predstavlja vezni člen med ISO in IEC,  JTC 1/SC 27 "Information security, cybersecurity and privacy protection".

KDD aktivno sodeluje v združenju ANNA - Association of National Numbering Agencies in je v letu 2022 postala članica nadzornega odbora ASB - ANNA Service Bureau Supervisory Commitee.

V skladu z  novo metodologijo je KDD uspešno zaključila akreditacijo za Sklade/Funds.

KDD je tudi v letu 2022 sodelovala v razvojnih projektih v okvirih GLEIF in širše, med drugim Mapping ISIN in LEI, Digitalna identiteta pravnih oseb vLEI (SSI) in Cross-border payment initiative.

2021

KDD je v letu 2021 nadaljevala z nadgradnjo Projekta T2S v luči izvajanja prilagoditev podpore in procesov za potrebe združevanja platform sistemov T2S in TARGET2.

Sledili smo spremembam domače zakonodaje kot posledice evropskih predpisov ter uspešno izvedli uskladitev poslovanja. Slednje je bilo podvrženo zlasti zahtevam CSDR glede poravnalne discipline in Direktive o spodbujanju dolgoročnega sodelovanja delničarjev.

S koncem leta je bil uspešno zaključen proces razgradnje registrskih računov. Podeljevanje globalnega identifikatorja za pravne osebe (LEI) se je v letu 2021 krepilo, prav tako je bil uspešen prevzem storitve od AJPES-a, ki je ne izvaja več. V letu 2021 so potekale tudi intenzivne priprave za začetek novega načina poročanj za vrste skladov.

2020

V letu 2020 je KDD omogočila sistemskim članom izvedbo rekonsiliacije takoj po koncu poravnalnega dne ter upoštevaje njihove zahteve prilagodila določene spletne storitve.

Evrosistem v sodelovanju s tržnimi udeleženci na konceptualni ravni raziskuje možnosti za znižanje stroškov in povečanje učinkovitosti ter harmonizacijo področja primarnih izdaj dolžniških vrednostnih papirjev. Vzpostavil je delovno skupino (Debt Issuance Market Contact Group), ki želi podrobneje analizirati dejanski obseg ovir in na tej osnovi predlagati rešitve. Skupina, v kateri aktivno sodeluje tudi KDD, je z delom pričela septembra 2020.

Konec leta 2020 je KDD ponudila novo storitev »KDD Digital«, ki ne predstavlja le naprednejšega okolja za komunikacijo med delniškimi družbami in delničarji, temveč služi KDD tudi kot indikator interesa pri članih-izdajateljih za uporabo sodobnejših tehnologij, temelječih na veriženju podatkovnih blokov. Polna funkcionalnost storitve »KDD Digital« naj bi bila dosežena v 2021 in naj bi zajemala prijazen pregled knjige imetnikov VP, pregled transakcij, učinkovito izmenjavo informacij glede interesa za prodaje/nakupe VP, izvedbo e-skupščin ter obveščanje imetnikov VP o korporacijskih dejanjih.

V času pandemije bolezni Covid 19 je KDD spremljala nastale razmere zaradi pojava in širjenja koronavirusa in odgovorno prilagodila poslovanje, ki je ves čas pandemije potekalo nemoteno.

2019

Sprejeta novela ZNVP-1, ki ureja zadnjo fazo razgradnje registrskih računov, je spodbudila imetnike registrskih računov za prenos vrednostnih papirjev na trgovalne račune ali na poseben namenski račun za prenos na KAD, s čimer se je nadaljeval trend zmanjševanja registrskih računov.

KDD je v letu 2019 uspešno delovala v okolju T2S in izvedla prilagoditve informacijskega sistema CRVP zaradi zahtev Uredbe po rekonsiliaciji s člani.

Proces prilagajanja zahtevam Uredbe in na njeni podlagi izdanih regulativnih tehničnih standardov, ki je bil začet že marca 2017, je pomembno potrditev dočakal septembra 2019, ko je Agencija za trg vrednostnih papirjev KDD izdala dovoljenje za opravljanje storitev centralne depotne družbe.

2018

KDD je glavnino prizadevanj v letu 2018 posvetila procesu prilagajanja na Uredbo in regulativne tehnične standarde. Implementacija zahtev in vzdrževanja skladnosti z zahtevami Uredbe in regulativnih tehničnih standardov je kontinuiran proces, ki se bo nadaljeval tudi po pričakovani pridobitvi dovoljenja za centralno depotno družbo v letu 2019.

V letu 2018 so se nadaljevali konsolidacijski procesi, saj se zmanjšuje število sistemskih članov, število članov-izdajateljev, število imetnikov vrednostnih papirjev, število borznih in izvenborznih poslov, kakor tudi število transakcij na podlagi sklepov državnih organov.

Prizadevali smo se za širitev uporabe globalnega identifikatorja za pravne osebe (Legal Entity Identifier – LEI); KDD ima v sistemu GLEIS (Global Legal Entity Identifier System) položaj LOU (Local Operating Unit). Pri zagotavljanju storitev uporabnikom smo preverjali uporabo novih tehnoloških rešitev, ki temeljijo na veriženju podatkovnih blokov (blockchain); KDD je aktivno vključena v delovno skupino ISSA – International Securities Services Association za kripto imetja.

KDD svoje storitve uporabnikom uspešno zagotavlja v okolju T2S. Udeležba v T2S slovenskemu okolju prinaša višjo stopnjo integracije in harmonizacije pri poslovanju z vrednostnimi papirji v evropskem okolju. KDD si prizadeva, da posredovanje podatkov in druga komunikacija z uporabniki poteka v elektronski obliki v realnem času preko spletnih storitev (Web Services). Sistemskim članom KDD omogoča tudi uporabo SWIFT vmesnika za avtomatsko posredovanje inštrukcij.

KDD informacijski sistem CRVP stalno nadgrajuje in prilagaja, v letu 2018 pa je osvežila tudi svojo celotno podobo in prenovila spletno stran, ki deluje uporabniku prijazno tudi na mobilnih platformah.

2017

Po večletnih uspešnih pripravah na tehnološkem, pravnem in operativnem področju je KDD v februarju 2017 svoj poravnalni sistem centralnega registra uspešno vključila v platformo T2S (panevropsko tehnično platformo Evrosistema za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji v centralnobančnem denarju), kar pomeni, da je svoje storitve pričela zagotavljati na višjem, evropsko harmoniziranem nivoju. V tem okviru je KDD v letu 2017 začela z izvajanjem razširjenega nabora korporacijskih dejanj ter sistematičnim spremljanjem, obveščanjem in izvajanjem korporacijskih dejanj za sistemske člane in imetnike.

Sredi leta 2014 sprejeta Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in sveta o izboljšanju poravnave vrednostnih papirjev v EU in o centralnih depozitarjih (»Uredba«) je predvidela pripravo kar 28 izvedbenih aktov (regulatornih tehničnih standardov, »RTS«) s strani ESMA - European Securities Market Agency, deloma pa tudi EBA - European Banking Authority. RTS je Evropska komisija objavila v marcu 2017, s čimer je za vse evropske centralne depozitarje začel teči 6-mesečni rok za vložitev zahteve za izdajo dovoljenja za centralno depotno družbo. KDD je proces prilagajanja na Uredbo in RTS v letu 2017 tako razdelila na dva osnovna sklopa: prilagoditve poslovanja zahtevam Uredbe ter priprava vloge za pridobitev dovoljenja. Izvedena je bila analiza vpliva z identifikacijo potrebnih pravnih, operativnih in tehničnih sprememb. Pripravljena je bila vloga za pridobitev dovoljenja, ki je bila potrjena s strani uprave in nadzornega sveta ter vložena na ATVP.

Med pomembnimi svetovnimi razvojnimi procesi, v katere je vključena tudi KDD, sodi uvedba globalnega identifikatorja za pravne osebe (Legal Entity Identifier – LEI), ki naj bi izboljšala upravljanje s tveganji v podjetjih, omogočila višjo kvaliteto in točnost finančnih podatkov ter olajšala procesiranje podatkov in transakcij v realnem času. V sistemu GLEIS (Global Legal Entity Identifier System) ima osrednji položaj GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), medtem ko LEI neposredno dodeljujejo lokalne operativne enote (LOU – Local Operating Unit). Ena izmed lokalnih operativnih enot je tudi KDD, in sicer je število dodeljenih LEI kod oziroma LEI kod v vzdrževanju pri KDD konec leta 2017 doseglo 1.455.

V začetku leta 2017 je bila na pobudo KDD sprejeta novela ZNVP-1A, ki je zaradi olajšane vključitve v sistem T2S odpravila kopičenje zastavnih pravic, prenašanje zastavljenih vrednostnih papirjev ter uvedla zastavni račun za operacije kolateralizacije in avtokolateralizacije. 

2016

Zaradi procesa evropske integracije in uveljavitve enotnih standardov glede izvajanja korporacijskih dejanj na vrednostnih papirjih so se v letu 2016 ukinili registrski računi pri KDD. KDD je namreč zavezana, da svoj poravnalni sistem v začetku leta 2017 vključi v enotno evropsko poravnalno platformo, ki se imenuje T2S.

KDD in Banka Slovenije sta se 6.2.2017 skupaj z nekaterimi drugimi evropskimi centralno depotnimi družbami in nacionalnimi centralnimi bankami uspešno neposredno vključili v TARGET2-Securities (T2S)* in s tem omogočili povezavo svojih članov s T2S. Na ta način so bile uspešno in pravočasno zaključene intenzivne priprave na omenjeni korak, vključitev pa za slovensko okolje prinaša višjo stopnjo integracije in harmonizacije slovenskega okolja z evropskim pri poslovanju z vrednostnimi papirji. *T2S je panevropska tehnična platforma za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji v centralno-bančnem denarju v upravljanju Evrosistema.

O vključevanju v sistem T2S je KDD intenzivno informirala uporabnike svojih storitev in ostale deležnike slovenskega trga, tako neposredno v bilateralnih kontaktih, na delavnicah in preko skupin relevantnih deležnikov. Podrobno je bil obravnavan model integracije s T2S, standardiziran način izvajanja korporacijskih dejanj, predstavljena je bila tehnična dokumentacija, izvedeno je bilo usposabljanje za uporabo novega sistema in izvedbo uporabniškega testiranja.

V zvezi s sprejeto Uredbo o izboljšanju poravnave vrednostnih papirjev v EU in centralnih depozitarjih, je Evropska komisija 11.11.2016 potrdila vse podzakonske akte Uredbe oziroma regulatorne tehnične standarde. Upoštevaje uveljavitev Uredbe so bili v letu 2016 obsežno novelirani ustrezni zakoni, kakor tudi Pravila poslovanja KDD in Navodila KDD.

V letu 2016 je KDD z namenom preprečevanja možnih zlorab ukinila možnost pridobivanja posebnih identifikacijskih številk (KID) za domače imetnike ter zagnala proces razgradnje pravnih skupnosti.

Januarja 2016 je KDD uradno pridobila status pre-LOU

2015

KDD je v letu 2015 nadgradila sistem za posredovanje datotek izdajateljem, članom in državnim organom tako, da je omogočila dvosmerno izmenjavo datotek.

Intenzivno se je pripravljala na vključitev v T2S in povezala svoj testni informacijski sistem s testnim okoljem T2S.

S sistemom T2S je tesno povezan proces vpeljave mednarodnih standardov za korporacijska dejanja, zaradi česar je KDD pričela s prilagoditvami informacijskega sistema .

Na področju razvoja pravnega okolja so se nadaljevali procesi harmonizacije pri izvajanju korporacijskih dejanj, saj je bil s sprejetjem novele ZGD-1I, ZPre-1G in z novim ZNVP-1 odpravljen večji del zakonskih ovir za implementacijo CASG/CAJWG standardov za korporacijska dejanja.

KDD je pridobila imenovanje za (pre-) LEI. Pripravila je vse potrebno za izvajanje storitve KDDLEI (izdajanje in vzdrževanje LEI kod). V povezavi s tem je bil izdelan internetni portal za sprejem zahtev ter posredovanje podatkov o LEI, interna aplikacija za vodenje postopkov ter povezava z Global LEI Foundation (GLEIF) sistemom.

2014

V tem letu je KDD pričela nuditi dodatno spletno storitev, in sicer podatke o vrednostni natečenih obresti in glavnice na posamezni dan za obveznice, s katerimi se trguje na Ljubljanski borzi. Članom je omogočila vnos nalogov v obliki ISO 15022 (MTxxx) sporočil prek omrežja SWIFT, s čimer je omogočena popolna avtomatizacija med sistemom CRVP in zaledno aplikacijo člana.

Omogočila je dnevno vzajemno izmenjavo podatkov med KDD in AJPES z namenom doseči čim bolj ažurno stanje obeh baz podatkov.

Nadgradila je povezavo z rezervno lokacijo, ki omogoča, da posamezne aplikacije delujejo izmenično na obeh lokacijah.

Informacijski sistem je nadgradila tako, da bo skupaj s strokovnjaki podjetja SWIFT omogočila povezljivost s platformo T2S.

2013

KDD je sprejela odločitev, da bo povezava med KDD in T2S potekala prek SWIFT-a. Februarja 2017 se KDD namreč v živo vključila v sistem čezmejne poravnave poslov z vrednostnimi papirji T2S. Povezava med sistemoma KDD ter T2S bo potekala prek rešitve VAN (Value Added Network), ki jo zagotavlja SWIFT.

Cilj T2S je pospeševanje integracije post-trgovalnih storitev z zagotovitvijo harmonizirane poravnave vrednostnih papirjev v centralno-bančnem denarju za praktično vse vrednostne papirje v Evropi.

Omrežne storitve z dodano vrednostjo, ki jih zagotavlja SWIFT, bodo udeležencem T2S omogočile povezavo s T2S in varno izmenjavo poslovnih sporočil v formatu ISO 20022, z najvišjo stopnjo zanesljivosti, po konkurenčnih cenah in z minimalnimi stroški vzpostavitve.

Več o tem:
Izvirno obvestilo za javnost družbe Swift (v angleškem jeziku)

2012

KDD je v letu 2012 uskladila svoja pravila poslovanja in navodila z novelama ZNVP-C in ZTFI-D, ki sta bili sprejeti še v letu 2011 (nova pravila poslovanja in navodila so se pričela uporabljati 12. 11. 2012). Na ta način je bila v poslovanju KDD dokočno odpravljena uporaba posebnega upravnega postopka, s čimer je poslovanje KDD postavljeno na čisto civilnopravno podlago.

S pričetkom uporabe novih pravil poslovanja in navodil se je začelo uporabljati uparjanje (matching) kot nova faza v prenosu vrednostnih papirjev med različnimi računi.

Ker so bile z novelo ZTFI-D odpravljene posebne določbe o postopku sodnega varstva zoper ravnanja KDD, je KDD s pravili poslovanja uveljavila pravilo arbitražnega reševanja sporov med KDD in uporabniki njenih storitev, če vrednost spornega predmeta presega 15.000 EUR.

Kot del priprave na uvedbo CASG/CAJWG standardov za korporacijska dejanja je KDD s spremembo pravil poslovanja položaj izdajateljev nadomestila s položajem članov-izdajateljev.

Ob spremembah pravil poslovanja in navodil je KDD zasledovala načelo normativnega minimalizma: pravne norme morajo urejati samo vprašanja, ki jih je nujno pravno urediti, poleg tega pa mora pravna norma zasledovati sporočilno jedrnatost, saj se na ta način povečuje jasnost, preglednost ter s tem tudi pravna varnost. Nova pravila poslovanja in navodila so zato konciznejša in preglednejša od prejšnjih. Vse našteto naj bi zmanjšalo pravna tveganja poslovanja KDD.

2011

KDD je članom ponudila podatke o vrednosti natečenih obresti in glavnice na posamezni dan za obveznice, s katerimi se trguje na Ljubljanski borzi ter možnost vpogleda v vse knjige imetnikov imenskih vrednostnih papirjev (to možnost je ob koncu leta 2011 izkoriščalo 29 članov in 5 drugih uporabniki storitev).

Prek povezave s poljskim centralnim depozitarjem KDPW je KDD podprla  vzporedno kotacijo dokapitalizacijskih delnic Nove Kreditne banke Maribor na Varšavski borzi.

Povezava KDD s Clearstream Banking Luxembourg je bila v letu 2011 iz vrednostnih papirjev, katerih izdajateljica je Republika Slovenije, razširjena tudi na druge vrednostne papirje.

KDD je v letu 2011 omogočila uporabo vmesnika v obliki spletne storitve za avtomatsko posredovanje nalogov v informacijski sistem centralnega registra vrednostnih papirjev (CRVP), z uvedbo uparjanja pa bo poleg spletne storitve omogočila vnos nalogov v obliki ISO 15022 (MT5xx) sporočil preko SWIFT omrežja.

Poleg tega je KDD dopolnila modul iFin z aplikacijo za obdelavo vlog za izpise stanj in druge vpoglede v CRVP ter s tem nadaljevala prenos vseh podpornih procesov na enovito platformo splošnega informacijskega sistema iFin. iFin modul je bil tudi dopolnjen s podporo uporabe novega SEPA univerzalnega plačilnega naloga.

2010

V letu 2010 se je obseg trgovanja z vrednostnimi papirji glede na leto poprej skoraj prepolovil. Sta se  pa zaradi povezanosti slovenske poravnalne strukture z evropsko povečala povpraševanje in ponudba iz tujine, kar je pomenilo protiutež usihajočemu številu domačih transakcij.

KDD je izdajateljem pričela nuditi novo storitev - posredovanje podatkov o imetnikih in upravičencih do izplačil. Kot posebno spletno storitev je članom pričela nuditi podatke o vrednostih natečenih obresti in glavnice na posamezen dan za obveznice, s katerimi se trguje na Ljubljanski borzi. Članom je omogočila tudi vpogled v vse knjige imetnikov imenskih vrednostnih papirjev.  Člani KDD so lahko pričeli dostopati do sistema CRVP prek interneta, torej neodvisno od ponudnika telekomunikacijskih storitev  tako v Sloveniji kot tudi iz tujine.

V letu 2010 je KDD uskladila svoje pravne akte z novelo Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-B). Tako je pridobila soglasje ATVP k spremembam in dopolnitvam Pravil poslovanja in sprejela spremembe in dopolnitve Navodil za vodenje centralnega registra, Navodil o članih in Tehničnih navodil ter sprejela nova Navodila za poravnavo borznih poslov. 

2009

Leto je bilo zahtevno; svetovna finančna in gospodarska kriza je globoko posegla tudi na slovenski trg vrednostnih papirjev.

V začetku leta smo uvedli nove strukturno spremenjene in evropsko primerljive tarife - nadomestila za vzdrževanje stanj na računih vrednostnih papirjev, s čimer so naši prihodki postali manj odvisni od kratkoročnih gibanj na kapitalskih trgih. Maja je nadzorni svet potrdil strategijo delovanja za obdobje 2009-2014.

Vzpostavili smo izboljšave, ki našim strankam nudijo lažje poslovanje, in v okviru nadgradenj informacijskega sistema centralnega registra pridobili certifikacijo družbe Microsoft. Misija Odbora za finančne trge OECD je našo infrastrukturo ocenila kot skladno z vsemi zahtevami in priporočili.

Tudi Evrosistem je kot primerne potrdil vse izvedene zahtevane samoocene. Prvič izdana ocena, da sta primerni neposredna povezava s Clearstream Banking Luxembourg ter posredna povezava s Clearstream Banking Frankfurt, je dokazala, da smo smernice pri izgradnji in razvoju celotnega sistema poravnave vrednostnih papirjev pravilno zastavili.

Pri projektu Evrosistem TARGET 2 - Securities (T2S) smo julija podpisali memorandum, s katerim smo prevzeli obveznost pogajati se z Evrosistemom o povezovanju v T2S. Konec leta smo pripravili Tehnični načrt potencialne prilagoditve centralnega registra vrednostnih papirjev na T2S in grobo analizo vpliva na uporabnike naših storitev.

V skladu z začrtano strategijo smo uspešno preprečili zmanjašanje naše avtonomije pri odločanju o tarifnem sistemu družbe. Na področju upravljanja s tveganji smo uvedli politiko upravljanja in spremljanja incidentov, sodelovali pa smo tudi pri promociji slovenskega trga vrednostnih papirjev v Ljubljani, Beogradu, Stockholmu in Dunaju.

2008

V februarju lani je stekel promet po povezavah, ki jih je KDD vzpostavila s panevropskima klirinško depotnima družbama Euroclear in Clearstream Banking Luxembourg. S tem je KDD omogočila domače izdaje slovenskih državnih obveznic ter trgovanje in poravnavo z njimi tako v centralnem registru KDD in v panevropskih trgovalnih oziroma poravnalnih sistemih. To je sovpadalo z izdajo sindicirane obveznice RS63 v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev KDD in s pričetkom trgovanja s to obveznico na evropski trgovalni platformi MTS Slovenia.

V okviru procesa izpolnjevanja pristopnih zahtev za polnopravno članstvo Republike Slovenije v OECD je bila KDD kot ena izmed sistemsko pomembnih institucij med prvimi  pozvana k sodelovanju.

Prenovljeni so bili postopki sindiciranih izdaj dolžniških vrednostnih papirjev, vzpostavljena infrastruktura za izdajo strukturiranih in sestavljenih finančnih instrumentov; izdelan in sprejet v uporabo je bil elektronski način podatkovnih tokov pri izdaji obveznic Slovenske odškodninske družbe.

Vrhovnemu sodišču je KDD omogočila avtomatiziran vpogled v stanja na računih imetnikov vrednostnih papirjev, ki je od tedaj integriran v njihovo aplikacijo za izvršbe.

V letu 2008 je bil  obstoječi sistem centralnega registra vrednostnih papirjev usklajen z novim standardom CFI ter dopolnjen s podporo za obračun nadomestila za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev.  Vzpostavljeni sta bili novi povezavi med sistemom CRVP ter poslovnim registrom AJPES in  Centralnim registrom prebivalstva.

Da bi KDD kot sistemsko pomembna institucija dolgoročno zagotavljala nemoteno podporo delovanju trga finančnih instrumentov in se integrirala v evropsko klirinško poravnalno infrastrukturo, je sprejela novo, evropsko primerljivo strukturo tarife. 

2007

KDD je v zvezi s sprejemanjem evra aktivno sodelovala v Koordinacijskem odboru za tehnične priprave za uvedbo evra in njegove skupine za kapitalski trg, katere člani so bili tudi predstavniki Ministrstva za finance, Ljubljanske borze, ATVP, Združenja članov Ljubljanske borze in Združenja družb za upravljanje. Sredi leta 2006 je KDD skupaj z Ljubljansko borzo od ATVP celo prevzela koordinacijo za informacijsko tehnologijo v okviru te skupine in jo uspešno zaključila. Tako je začetek leta 2007 zaznamoval uspešen prehod v poslovanje z novo valuto.

V predvidenih rokih je izpolnila zaveze v skladu s podpisanim evropskim kodeksom ravnanja glede transparentnosti cen ter dostopa in interoperabilnosti sistemov.

V septembru je na podlagi novo sprejetega Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) sprejela nova Pravila in Navodila.

Konec oktobra je KDD vzpostavila povezavo z mednarodno klirinškodepotno družbo Clearstream. Nova povezava, ki Clearstreamovim strankam omogoča vstop na trg vrednostnih papirjev v Sloveniji, je pomemben korak k integraciji slovenskega kapitalskega trga v skupni evropski kapitalski trg. Z novo povezavo se državni vrednostni papirji, izdani v domačem klirinško depotnem sistemu v RS, tržijo globalno in so lažje dostopni ter bolj zanimivi za svetovno investicijsko okolje.

2006

Slovenski sistem poravnave poslov z vrednostnimi papirji KDD izpolnjuje vse standarde Evropske centralne banke za delovanje v okviru poravnave vrednostnih papirjev v kreditnih operacijah Evrosistema. Tako je 19. oktobra ocenil Svet Evropske centralne banke na osnovi podrobne analize in pregleda obstoječega sistema KDD. Pozitivna ocena sveta ECB podeljuje KDD status "ustreznega sistema poravnave vrednostnih papirjev za namen izvajanja zavarovanja kreditnih operacij Evropskega sistema centralnih bank", kar je pomembno z vidika vključitve Slovenije v Evropsko monetarno unijo s 1. januarjem 2007. Ocena Sveta Evropske centralne banke je za KDD pomembna potrditev, da so bile smernice pri izgradnji celotnega sistema poravnave pravilno zastavljene.

Izjava za javnost Evropske centralne banke o Oceni slovenskega sistema za poravnave vrednostnih papirjev (pdf, 64,5 kB)

Skupaj z drugimi evropskimi klirinškodepotnimi družbami ter borzami vrednostnih papirjev je KDD 7. novembra 2006 evropskemu komisarju za notranji trg predala podpisan evropski kodeks ravnanja glede obračuna in poravnav poslov z lastniškimi vrednostnimi papirji.

S podpisom kodeksa se je KDD pridružila stanovskim inštitucijam (v okviru Evropskega združenja klirinškodepotnih družb, ECSDA) v prizadevanju k večji učinkovitosti ter integraciji evropskega trga kapitala. Cilj kodeksa, ki sledi smernicam Evropske komisije, je omogočiti vlagateljem trgovanje z evropskimi vrednostnimi papirji znotraj trdnega, skladnega, povezanega ter stroškovno učinkovitega evropskega trga, ter prosto izbiro med ponudniki trgovalnih in po-trgovalnih storitev v celotnem evropskem prostoru.

2005

6. junija 2005 je KDD uspešno vzpostavila popolnoma nov, kompleksen sistem centralnega registra z novo informacijsko infrastrukturo. Prednosti aplikacije, ki temelji na sodobnem pristopu storitveno usmerjene arhitekture, so: več funkcionalnosti, hitrejše in varneje delovanje, obvladljivost sistema ter možnost razširitve. Aplikacija je rezultat lastnega razvoja.

2004

Februarja Evropska centralna banka KDD prizna status ustreznega sistema poravnave poslov z vrednostnimi papirji za izvajanje kreditnih operacij (monetarne politike) evropskega sistema centralnih bank. Marca KDD izvede popolno prenovo spletnih strani. Novembra gosti uspešno mednarodno konferenco predstavnikov Evropske centralne banke in njenih članic, predstavnikov evropskega združenja centralnih depojev in klirinških hiš (ECSDA) ter vzhodnoevropskega združenja centralnih depojev in klirinških hiš (CEECSDA). Decembra vzpostavi neposredno povezavo s centralnim registrom prebivalstva, ki je v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve, in s tem omogoči avtomatično tekoče usklajevanje podatkov o imetnikih vrednostnih papirjev.

2003

KDD v skladu z ZISDU-1 pripravi ureditev pravnih razmerij med DZU in skrbniškimi bankami ter ponudi dopolnjene storitve prek obstoječe infrastrukture. Na zahtevo Banke Slovenije pripravi sočasno izpolnitev obveznosti iz naslova repo poslov kot podsklop OTC-DVP sistema. Glede na merila institucije Bank for International Settlement (Core Principles for Systematically Important Payment Systems, Core Principle No. 5) metodologija upravljanja s tveganji, ki jo uporablja KDD, kaže, da pokritost tveganja neizpolnitve denarnih obveznosti izpolnjuje oz. celo presega predpisane standarde.

2002

Poslovanje KDD zaznamuje preselitev v nove poslovne prostore. Poravnava denarnega dela steče preko plačilnega prometa v okviru Banke Slovenje.

Evropska centralna banka poda dobro oceno plačilnih sistemov, sistemov kliringa in poravnave poslov z vrednostnimi papirji v Republiki Sloveniji, vezano na polnopravno članstvo Republike Slovenije v EU.

2001

Z namenom učinkovite, varne in tekoče poravnave poslov na denarnem trgu se KDD vključi v sistem SWIFT in zažene sistem sočasne izpolnitve obveznosti iz sklenjenih poslov izven organiziranega borznega trga (posli OTC-DVP).

KDD organizira generalno skupščino CEECSDA v Sloveniji.

2000

V okviru Partnerstva za stabilnost v jugovzhodni Evropi KDD podpiše tripartitni pogodbi z Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj, Federacijo BIH in Republiko Srbsko o prenosu tehnologije in znanja sistema centralnega registra vrednostnih papirjev.

1999

Sprejeti so Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih, nov zakon o trgu vrednostnih papirjev in zakon o deviznem poslovanju. KDD dopolnjuje informacijski sistem z novimi funkcijami, kot so uresničevanje pravice izbire in prenosa vrednostnih papirjev istega ali novega imetnika na račune, odprte pri drugem članu, vpogled v knjige imetnikov imenskih vrednostnih papirjev, prenos podatkov o stanju v delniških knjigah izdajateljem prek interneta.

Konec leta s strani Davčne uprave Republike Slovenije KDD pridobi register davčnih številk, kar zagotavlja natančnejše in učinkovitejše vodenje registra imetnikov ter izdajateljem olajšuje izplačevanje dividend in obresti imetnikom njihovih vrednostih papirjev.

KDD začne izvajati naloge po zakonu o prevzemih, in sicer vpise prepovedi razpolaganja z vrednostnimi papirji in prenose vrednostnih papirjev ter izplačila, ki jih je potrebno opraviti za izvedbo ponudbe za odkup vrednostnih papirjev določenega izdajatelja, ki zagotavlja več kot 25 % glasovalnih pravic.

Poslovanje KDD zaznamuje pokojninska reforma, in sicer z izdajo pokojninskih bonov, trgovanjem z njimi ter uresničevanjem pravice izbire, na osnovi katere je opravljenih več kot 200.000 vpisov.

KDD postane članica ANNA – Association of National Numbering Agencies – s sedežem v Bruslju. S tem pridobi status nacionalne agencije za dodeljevanje mednarodno veljavnih kod ISIN vrednostnim papirjem in drugim finančnim instrumentom.

KDD se vključi v mednarodno združenje institucij trga kapitala ISSA – International Securities Services Association – s sedežem v Zürichu.

KDD vzpostavi rezervno lokacijo v Kopru in v skladu z mednarodnimi standardi o varnosti poslovanja za svojo dejavnost podvoji strojno opremo in razširi svoj informacijski sistem. Tako je KDD v primeru naravne katastrofe ali sabotaže usposobljena, da še isti dan zagotovi nemoteno delovanje celotnega informacijskega sistema na rezervni lokaciji.

1998

KDD zagotovi storitev izplačila obresti iz nematerializiranih obveznic RS04, RS09, RS15 in sanacijskih obveznic Republike Slovenije ter obveznic odškodninskega sklada.

KDD kot podpisnica ustanovnega akta skupaj z enajstimi članicami ustanovi mednarodno Združenje srednje- in vzhodnoevropskih depojev in klirinških hiš CEECSDA – Central and Eastern European Central Securities Depositories and Clearing Houses Association, s sedežem v Budimpešti in se tako aktivno vključi v mednarodne tokove.

KDD začne z razvojem sistema neposrednega prenosa podatkov iz delniške knjige preko interneta.

1997

Sprejeta sta zakon o prevzemih in zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje.

Ameriška zvezna komisija za trgovanje z vrednostnimi papirji (Securities and Exchange Commission) uvrsti KDD med priznane skrbnike vrednostnih papirjev. Priznanje institucionalnim investitorjem iz ZDA omogoča naložbe brez posebnega dovoljenja njihovih oblasti v tiste vrednostne papirje, ki so vpisani v našem centralnem registru.

KDD dopolni sistem registrskih kod, ki omogoča avtomatsko, neposredno in pravočasno izpolnjevanje vseh ali posameznih obveznosti iz sklenjenih poslov v povezavi s skrbniškimi storitvami.

1996

Družba KDD pretežni del svoje dejavnosti (izdaja nematerializiranih vrednostnih papirjev, preknjižbe na podlagi sklenjenih poslov …) začne opravljati v tem letu, ko začne upravljati tudi s sredstvi jamstvenega sklada.

Pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papirjev so sprejeti v članstvo sistema plačevanja in prenosov vrednostnih papirjev.

1995

V januarju je ustanovljena KDD, ki združuje posle zbirne hrambe vrednostnih papirjev, ugotavljanja in izpolnjevanja obveznosti iz poslov z vrednostnimi papirji ter vodenja centralnega registra imetnikov nematerializiranih vrednostnih papirjev.

Vlada Republike Slovenije sprejme uredbo o nematerializiranih vrednostnih papirjih.

Pripravljen je najpomembnejši akt družbe KDD – Pravila poslovanja KDD.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana