O KDD

Skip Navigation LinksDomov·O KDD·Organizacija in vodenje

Organizacija in vodenje

Uprava

Uprava KDD vodi, zastopa in družbo predstavlja samostojno in na lastno odgovornost.

Dvočlansko upravo družbe KDD sestavljata:

Nadzorni svet

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe. Od uprave lahko kadarkoli zahteva, naj mu poda ustno ali pisno poročilo o zadevah družbe.

Nadzorni svet potrjuje splošne akte družbe, ki se nanašajo na opravljanje njene dejavnosti ter na razmerja med KDD in njenimi člani. Člani nadzornega sveta so:  

  • Boris Peric, predsednik nadzornega sveta, Finančna delniška družba KB 1909,
  • Srečko Kenda, namestnik predsednika nadzornega sveta, Goldinar d.o.o.,
  • Branka Remškar, članica, Poteza podjetniške finance d.o.o.,
  • Janez Jelovšek, član, CONSILIO, Janez Jelovšek, s.p.,
  • Rok Šketa, član, KDD d.d..

Delničarji

Osnovni kapital KDD je razdeljen na 520 navadnih imenskih kosovnih delnic. Delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe na skupščini delničarjev. Vsaka delnica daje pravico do enega glasu.

Skupščina odloča o sprejemu letnega poročila, uporabi bilančnega dobička, imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta, spremembah statuta, ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala, prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju ter drugih zadevah, določenih v ZGD-1 in statutu KDD.

Delničar mora obvestiti KDD, če doseže ali preseže prag pomembnega deleža ali se njegov delež zmanjša pod prag pomembnega deleža. Pragovi pomembnega deleža so pragovi glasovalnih pravic, ki pripadajo posameznemu delničarju ter predstavljajo 5, 10, 15, 20, 25 odstotkov, 1/3, 50 ali 75 odstotkov vseh glasovalnih pravic v KDD. Obvestila o spremembi pomembnih deležev.

Sklic skupščine KDD 2017

Kontakt

Kabinet uprave

 

Telefon 01 307 35 90
Faks 01 307 35 06
E-pošta info@kdd.si