Reševanje sporov

Za spore, ki izvirajo iz pravnoposlovnih razmerij med KDD in uporabniki storitev KDD, so z njimi v zvezi ali izvirajo iz kršitve obveznosti v tem razmerju ali prenehanja ali neveljavnosti tega razmerja, pri katerih vrednost spornega predmeta znaša 15.000 Eur ali več, je za to določena pristojnost arbitraže.

Arbitražni način reševanja sporov je hitrejši način reševanja sporov, ki omogoča večjo stopnjo specializiranosti odločevalcev (arbitrov).

Arbitri

Za arbitra je lahko imenovana oseba, ki ima posebno znanje in izkušnje s pravnega, ekonomskega ali finančnega področja.

Sekretar arbitraže

Sekretar arbitraže predstavlja in zastopa arbitražo ter

 • organizira, pripravlja ter vodi delo, ki je potrebno za nemoteno delovanje arbitraže,
 • spremlja potek posameznih postopkov pred arbitažo in v okviru svojih nalog sodeluje z arbitri,
 • imenuje arbitre v primerih, določenih z Navodili KDD o arbitražnem postopku,
 • določi predujem za stroške postopka,
 • opravlja strokovne in druge naloge, določene v Navodilih KDD o arbitražnem postopku.

Sekretar arbitraže je Barbara Konte, direktorica Sektorja za pravne zadeve, KDD d.o.o..

 

Sprožitev postopka pred arbitražo

Arbitražni postopek se začne s tožbo. Tožba mora vsebovati:

 • imena in naslove strank in njihovih morebitnih pooblaščencev,
 • določen zahtevek glede glavne stvari in stranskih terjatev,
 • vrednost spornega predmeta,
 • dejstva, na katera tožeča stranka opira zahtevek, in dokaze za ugotovitev teh dejstev,
 • izjavo o izbiri arbitra (priimek, ime in naslov arbitra) oziroma predlog o izbiri arbitra posameznika.

Tožbo in vse druge vloge, listine in dopise je treba arbitraži dostaviti v potrebnem številu izvodov za arbitražo, nasprotno stranko in vsakega arbitra.

Tožba se vloži na naslov:
ARBITRAŽA KDD
Tivolska c. 48
1542 Ljubljana


Stroški arbitražnega postopka

Stroški arbitražnega postopka so stroški strank in stroški arbitraže. Vsaka stranka predhodno sama trpi stroške, ki jih ima zaradi arbitražnega postopka.

Stranke morajo pokriti stroške arbitraže, ki obsegajo:

 • nagrade za člane senata, določene za vsakega arbitra posebej,
 • potne in druge razumne stroške arbitrov,
 • stroške, potrebne za izvedbo dokazov.

Višina nagrad in stroškov arbitrov so določene v 40. členu Navodil KDD o arbitražnem postopku.
Ob vložitvi tožbe, nasprotne tožbe, odgovora na tožbo ali odgovora na nasprotno tožbo je treba vplačati vpisno takso.
Višine vpisnih taks za arbitražni postopek so določene v 41. členu Navodil KDD o arbitražnem postopku.

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Z namenom preprečevanja širjenja okužb s SARS CoV2 strank do nadaljnega ne sprejemamo osebno; vloge stranke lahko pošljejo po pošti ali prek e-pošte.