DZ102 SI0002503348

ISIN:SI0002503348
Oznaka VP:DZ102
Vrsta VP:Instrumenti denarnega trga
Prva izdaja:16.3.2023
Matična ali KID št. izdajatelja:5854814
LEI:485100000LWQHIX4XX88
Izdajatelj:REPUBLIKA SLOVENIJA
Izdajatelj (dolgi naziv):REPUBLIKA SLOVENIJA
Naslov:GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:DVANAJSTMESEČNA ZAKLADNA MENICA 14/03/2024
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:41.307
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DYZTXR
FISN:RS/DISC TB 20240314 GOVT GTD
Zajem podatka:27.3.2023
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: - Prenosljivost:
Zakladne menice se lahko prenašajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi in pravili KDD, Centralne klirinško depotne družbe d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: KDD). Po izdaji so zakladne menice prosto prenosljive v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi ter pravili poslovanja KDD.

- Izpolnitev denarne obveznosti iz zakladnih menic:
Zakladna menica je diskontni vrednostni papir. Izdajatelj bo obveznost iz naslova zakladne menice izplačal ob dospelosti, v skladu z amortizacijskim načrtom, v znesku nominalne vrednosti zakladnih menic, na način določen v točki »Način izpolnitve denarnih obveznosti«. Obresti so obračunane vnaprej in se ob izdaji zakladne menice odštevajo v obliki diskonta od njene nominalne vrednosti.

- Način izpolnitve denarnih obveznosti:
Skladno z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) jeveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana