Korporacijska dejanja

Enotni evropski standardi za korporacijska dejanja

Evropska centralna banka in centralne banke držav članic z evrom (Evrosistem) so vzpostavile enotno platformo za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji, imenovano Target2-Securities (T2S).
KDD se je kot slovenska centralna depotna družba v T2S neposredno vključila 6. februarja 2017.
Zaradi zasnove T2S kot enotne vseevropske platforme mora le-ta delovati po enakih pravilih za vse vključene centralne depotne družbe.
Del enotnih pravil, po katerih deluje T2S, so tudi enotni evropski standardi za korporacijska dejanja (CASG/CAJWG standardi ).

Širši pojem korporacijskih dejanj

Pojem korporacijskih dejanj po CASG/CAJWG standardih je širok.
V preteklosti smo pod pojmom korporacijska dejanja v slovenskem pravnem okolju razumeli izdaje, izbrise in zamenjave vrednostnih papirjev.
Po CASG/CAJWG standardih pa se korporacijska dejanja delijo na:

 • Izročitvena korporacijska dejanja, ki zajemajo izročitve denarja, izročitve vrednostnih papirjev in izročitve z možnostjo izbire,
 • Nadomestitvena korporacijska dejanja, ki zajemajo obvezne nadomestitve, prostovoljne nadomestitve in nadomestitve z možnostjo izbire.

Kot korporacijska dejanja po CASG/CAJWG standardih tako primeroma štejejo tudi izplačila dividend, obresti ali glavnice, kakor tudi postopki s prevzemno ponudbo in izključitev manjšinskih delničarjev.

Način izvajanja korporacijskih dejanj

Korporacijska dejanja se po CASG/CAJWG standardih izvajajo po modelu »božičnega drevesa« (Christmas-Tree Model), kar označuje, da denarni in informacijski tok pri korporacijskih dejanjih teče od izdajatelja do KDD, od KDD do članov KDD in nato od članov KDD do njihovih strank. Uveljavljanje pravic v korporacijskih dejanjih poteka na isti način, le da v obratni smeri.
Pred tem je bil model »božičnega drevesa« v slovenskem okolju uveljavljen glede sklepanja in izpolnjevanja obveznosti iz borznih poslov (izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic teče preko KDD in članov KDD).

Odločilni dnevi izvajanja korporacijskih dejanj

CASG/CAJWG standardi za korporacijska dejanja enotno opredeljujejo odločilne dni za izvedbo posamezne vrste korporacijskega dejanja, in sicer tako, da zagotavljajo integriteto trga.
Standardi tako določajo:

 • dan najave korporacijskega dejanja, ki mora biti vsaj 4 delovne dni pred presečnim dnem,
 • presečni dan, ki je odločilen za določitev oseb, udeleženih v posameznem korporacijskem dejanju, ter z njim povezana:
   
  • dan brez upravičenja (ki je dan, od katerega se domneva, da so posli sklenjeni brez upravičenja, v zvezi s katerimi teče izročitveno korporacijsko dejanje) oziroma zadnji dan trgovanja na borzi (pri nadomestitvenih korporacijskih dejanjih) ter
  • dan izvedbe korporacijskega dejanja, ki je praviloma en delovni dan po presečnem dnevu.

Za korporacijska dejanja z možnostjo izbire standardi določajo še:

 • prvi in zadnji dan sporočitve izbire,
 • dan zagotovljenega kupčevega vpliva na izbiro v primerih, ko je potrebno opraviti izbiro, a so vrednostni papirji kljub sklenjenemu poslu še vedno v imetništvu izročitelja ter
 • rok sporočitve kupčeve izbire prodajalcu.

Od 6. februarja 2017 naprej, ko se je KDD neposredno vključila v enotno evropsko poravnalno platformo T2S, je izvajanje korporacijskih dejanj po CASG/CAJWG standardih obvezno.

KDD poziva izdajatelje, naj jo obveščajo o vseh predlaganih, kakor tudi o vseh sprejetih skupščinskih sklepih.

Postopek izvedbe korporacijskega dejanja se začne z zahtevo, ki jo izdajatelj ali drug vlagatelj posreduje KDD tako, da jo naloži na zaščitene spletne strani pri KDD. Preko zaščitenih spletnih strani teče tudi nadaljnja izmenjava dokumentov v zvezi s korporacijskim dejanjem.

KDD izdajatelju pri vložitvi zahteve pomaga:

 • z obrazci za vložitev zahteve,
 • s pomočjo pri izpolnjevanju obrazcev,
 • s stalnim spremljanjem izdajateljevih sporočil o predlaganih oziroma sprejetih skupščinskih sklepih ter zagotavljanjem povratne informacije izdajatelju o njegovih obveznostih po CASG/CAJWG standardih.

Za več podrobnosti glede izvajanja korporacijskih dejanj nam pišite na elektronski naslov korporacijske@kdd.si.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana