Upravljanje

Uprava

Uprava KDD vodi, zastopa in družbo predstavlja samostojno in na lastno odgovornost.

Dvočlansko upravo družbe KDD sestavljata:

  • Boris Tomaž Šnuderl

    Boris Tomaž Šnuderl

    predsednik uprave

  • Davor Pavič

    Davor Pavič

    član uprave

Nadzorni svet

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe. Od uprave lahko kadarkoli zahteva, naj mu poda ustno ali pisno poročilo o zadevah družbe.

Nadzorni svet potrjuje splošne akte družbe, ki se nanašajo na opravljanje njene dejavnosti ter na razmerja med KDD in njenimi člani. Člani nadzornega sveta so:  

 

Janez Jelovšek

Predsednik nadzornega sveta,
Alpha Credo d.o.o.

Srečko Kenda

Namestnik predsednika,
Goldinar d.o.o.

Leon Klemše

Član,
Modra linija holding, d.o.o.

Branka Remškar

Članica,
REMBRAN d.o.o.

Rok Šketa

Član,
KDD d.d.

 

Delničarji

Osnovni kapital KDD je razdeljen na 347 navadnih imenskih kosovnih delnic. Delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe na skupščini delničarjev. Vsaka delnica daje pravico do enega glasu.

Skupščina odloča o sprejemu letnega poročila, uporabi bilančnega dobička, imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta, spremembah statuta, ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala, prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju ter drugih zadevah, določenih v ZGD-1 in statutu KDD.

Delničar mora obvestiti KDD, če doseže ali preseže prag pomembnega deleža ali se njegov delež zmanjša pod prag pomembnega deleža. Pragovi pomembnega deleža so pragovi glasovalnih pravic, ki pripadajo posameznemu delničarju ter predstavljajo 5, 10, 15, 20, 25 odstotkov, 1/3, 50 ali 75 odstotkov vseh glasovalnih pravic v KDD. Obvestila o spremembi pomembnih deležev.

 

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Pon - pet: od 10.00 do 12.00
Sre: od 10.00 do 12.00 in od 14.00 do 15.30 ure