Dedovanje vrednostnih papirjev

V zahtevi mora dedič navesti številko svojega računa, odprtega pri sistemskem članu KDD, kamor se naj prenesejo vrednostni papirji, ter priložiti izvod sodnega sklepa o dedovanju, opremljenega s potrdilom o pravnomočnosti.  Račun dediča, odprt pri sistemskem članu KDD, je račun vrednostnih papirjev, ki ga na podlagi pogodbe, sklenjene z dedičem, vodi član KDD.

Če je pravni temelj prenosa vrednostnih papirjev ena izmed dednopravnih pogodb (npr. darilna pogodba za primer smrti ali pogodba o dosmrtnem preživljanju), je zahtevi treba priložiti overjen odpravek notarskega zapisa te pogodbe in izpisek iz matične knjige umrlih za pokojnega imetnika vrednostnih papirjev.

Dedič lahko izpolnjeno in podpisano zahtevo posreduje KDD:

  • po pošti na naslov: KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana ali
  • jo osebno odda na vložišču KDD v 4. nadstropju poslovne stavbe na istem naslovu med poslovnim časom: vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 15.30 ure.

Zaradi enostavnejšega posredovanja zahteve lahko uporabite obrazec:
 

Zahteva za prenos vrednostnih papirjev na podlagi dedovanja

Po prejemu zahteve KDD dediču pošlje položnico za plačilo stroškov prenosa po veljavnem Ceniku KDD (7. poglavje).

Ob pomanjkljivi dokumentaciji, KDD dediča pisno pozove, da zahtevo dopolni.

Po prejemu plačila in izpolnitvi pogojev, potrebnih za izvedbo želenega vpisa v centralnem registru KDD, KDD izvede prenos vrednostnih papirjev na račun dediča in ga o tem pisno obvesti.

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Pon - pet: od 10.00 do 12.00
Sre: od 10.00 do 12.00 in od 14.00 do 15.30 ure